Česká Drážní inspekce pomůže USA, Kanadě, Německu a Velké Británii s důležitým mezinárodním projektem zajišťujícím bezpečnost železnice

Česká republika (Drážní inspekce) byla požádána o pomoc na mezinárodním projektu zajišťujícím bezpečnost drah, na kterém se podílí USA, Kanada, Německo a Velká Británie. Poslední ze států zároveň požádal o to, aby mohl využívat databázi nehod, kterou vyvinula Drážní inspekce.

Státní Drážní inspekce tak opět potvrdila, že je lídrem v problematice nehod na železnici. I když je Česká republika relativně novým členem Evropské unie, výsledky, kterých dosáhla česká Drážní inspekce, slouží jako vzor pro ostatní státy. Také z těchto důvodů se rozhodla Evropská železniční agentura (ERA), že poruší tradici, a poprvé za svou existenci uspořádá zasedání mimo své sídlo (Francie), a to právě na půdě Drážní inspekce v České republice. Dvoudenní jednání v minulém týdnu lze tak označit jako zúročení několikaletého aktivního přístupu Drážní inspekce, která se v rámci ERA, zastřešující národní vyšetřovací orgány 30 států, vypracovala mezi úplnou špičku.

Zástupci vyšetřovatelů z Velké Británie, Německa, Holandska, Francie, Maďarska a České republiky na zasedání ve dnech 15. a 16. ledna ukončili první část klasifikace příčin mimořádných události, která zajistí jednotný přístup při šetření mimořádných událostí všech členských zemí Evropské unie. Nemalou měrou k tomu přispěje také využívání společné evropské databáze mimořádných událostí a; společného pracovního prostoru (extranetu) všech členů ERA.

Rychlý tok informací a předávání zkušeností mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie umožní pružnější iniciování změn v evropské drážní legislativě a stane se i významným pomocníkem v oblasti prevence. Rozvoj společné databáze je jednou z hlavních priorit ERA v letošním roce. Mimo rámec základního jednání Drážní inspekce dne 17. ledna absolvovala ještě dvě důležité schůzky. Poradce pro společné bezpečnostní cíle a metody ERA Peter Mihm Drážní inspekci požádal o spolupráci na projektu Použití indikátorů mimořádných událostí pro měření bezpečnosti drah a drážní dopravy, na němž se podílí Německo, Velká Británie, Kanada a USA. S přáním využívat její databázi se na Drážní inspekci dále obrátil zástupce Velké Británie Ian Crawford.

Rozhodnutí ERA uspořádat zasedání poprvé mimo vlastní prostory ve Francii padlo poté, co se její zástupci, šéf bezpečnostní sekce Anders Lundström a vedoucí sítě národních vyšetřovacích orgánů Jane Rajan na podzim loňského roku v Praze osobně seznámili s prací Drážní inspekce. Výběr České republiky potvrdil dosavadní postavení Drážní inspekce, která se v rámci evropské spolupráce už od svého vzniku chová velmi aktivně a mezi národními vyšetřovacími orgány je považována za jednoho z lídrů.

Drážní inspekce jako významný člen bezpečnostní sekce ERA figuruje mezi šesti hlavními národními vyšetřovacími orgány, které bezprostředně ovlivňují vývoj bezpečnosti na drahách v celé Evropě. Významně tím přispěla k tomu, že se Česká republika nestala pasivním příjemcem vůle hlavních železničních velmocí, nýbrž aktivním spolutvůrcem bezpečnostních norem a jedním z hybatelů změn bezpečnostního systému na drahách v celé Evropě.

Další významné mezinárodní zasedání Drážní inspekce připravuje počátkem dubna. Své zkušenosti zúročí při schůzce národních vyšetřovacích orgánů středoevropských a německy mluvících zemí.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 24. ledna 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru