Čtvrtek 15. října na přejezdech: 3 nehody, 1 mrtvý, 1 zraněný

Celkem tři nehody na železničních přejezdech se odehrály během 4 hodin ve čtvrtek 15. října 2009. Následkem je jeden usmrcený řidič (1948) osobního automobilu, těžce zraněná spolujezdkyně, škody v desítkách tisíc korun a také zpoždění mnoha vlaků.

Nejvážnější nehoda se stala v 11.16 hodin nedaleko Nepomuku v Plzeňském kraji, kde se na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor mezi zastávkami Nekvasovy a Kovčín střetl rychlík Jakub Krčín jedoucí z Plzně do Brna s osobním automobilem. Při nehodě vznikla škoda 170 tisíc korun – lokomotiva vlaku 10 tisíc, zabezpečovací zařízení přejezdu 100 tisíc (automobil urazil celý výstražník), automobil Fiat 60 tisíc korun. Doprava na trati byla přerušena do 12.45 hodin, kdy byla zprovozněna jedna kolej; ve 13.30 hodin začaly jezdit vlaky i po koleji, po níž jel rychlík. Drážní inspekce upozorňuje řidiče, že na přejezdu chybí výstražník, který automobil urazil, proto se do doby opravy musí před přejezdem řidiči chovat tak, jako kdyby se jednalo o přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži (strojvedoucí vlaků budou místem projíždět max. 10kilometrovou rychlostí a budou houkat). Podle svědků byla v době nehody výstražná světla v činnosti a nic nenasvědčuje tomu, že by zabezpečovací zařízení mělo nějakou závadu. Přesto budou ještě prověřena data ze záznamového zařízení přejezdu.

V Královéhradeckém kraji se ve 12.40 hodin na přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži mezi zastávkou Libošovice a stanicí Sobotka střetnul osobní vlak jedoucí z Libuně do Mladé Boleslavi s osobním automobilem, škoda na vlaku činí 30 tisíc, na automobilu 5 tisíc korun. Provoz byl obnoven v 15.05 hodin. Přejezd byl zabezpečen výstražnými kříži, tudíž je povinností řidiče se přesvědčit, zda může koleje bezpečně přejet.

V Ústeckém kraji byl ve 14.51 hodin byl provoz zastaven v úseku Dobroměřice–Lenešice na trati Louny–Most. Nákladní vlak se tam na přejezdu zabezpečeném výstražnou signalizací (bez závor) střetl s nákladním automobilem, na vlaku vznikla škoda 30 tisíc, na automobilu 90 tisíc korun. Nehoda se obešla bez zranění, provoz na trati byl obnoven v 17.55 hodin. I v tomto případě bylo povinností řidiče se přesvědčit, že se k přejezdu neblíží vlak.

Protože drtivá většina nehod na železničních přejezdech je způsobena řidiči automobilů, uspořádala i letos v červnu Drážní inspekce a Policie ČR společnou preventivní akci, během níž bylo kontrolování chování řidičů před přejezdy. Ti překračovali nejvyšší povolenou rychlost před přejezdy, nerespektovali dopravní značku Stůj, dej přednost v jízdě a předjížděli na přejezdu, i když to zákon zakazuje. Jen letos tak došlo k 180 nehodám na přejezdech, při nichž zahynulo 32 osob a dalších 69 osob bylo zraněno. (Čísla se mohou změnit s ohledem na vývoj situace – úmrtí zraněné osoby do 30 dní po nehodě).

Statistika nehod na přejezdech za dobu existence Drážní inspekce:

2008: 247 nehod, 45 mrtvých, 124 zraněných

2007: 257 nehod, 31 mrtvých, 117 zraněných

2006: 288 nehod, 45 mrtvých, 147 zraněných

2005: 274 nehod, 53 mrtvých, 101 zraněných

2004: 287 nehod, 57 mrtvých, 128 zraněných

2003: 298 nehod, 68 mrtvých, 156 zraněných

Drážní inspekce v roce 2007 připravila pro všechny osvětový film Řidič, postrach přejezdů, který problematiku přejezdů podrobně populární formou rozebírá a který je k dispozici volně na webu DI. V něm se řidiči mj. doví, že nesmí bez rozhlédnutí vjíždět na železniční přejezd, i když na něm nebliká červené světlo a závory jsou nahoře (neplatí v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo). Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech nadále způsobují neukáznění řidiči silničních vozidel, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten ukládá mimo jiné všem řidičům povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejet. Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné přejetí kolejí však málokdo dodržuje. Řidiči se často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon.

Společně s porušováním výše uvedeného pravidla také účastníci silničního provozu velmi často překračují nejvyšší povolenou rychlost před přejezdem. Ve vzdálenosti 50 metrů před kolejemi smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině, pouze v případě, kdy na výstražném zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí 50 metrů před železničním přejezdem jet rychlostí až 50 km/h. Pokud by všichni řidiči dodržovali toto pravidlo, měli by dostatek času včas reagovat na přijíždějící drážní vozidlo. Přímým důkazem, že se tak neděje, potvrzuje řada případů, kdy řidič svůj automobil neubrzdí a narazí do boku jedoucího vlaku!

V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy vztyčenou paží, zastavovacím terčem, červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.


V Praze dne 15. října 2009

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru