Drážní inspekce vydala bezpečnostní doporučení pro pražský magistrát a uložila opatření dopravnímu podniku

Drážní inspekce ve středu 22. června vydala v souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady 2004/49/ES bezpečnostní doporučení týkající se místa páteční nehody, kdy na pražském Barrandově zahynula pod koly tramvaje jedenáctiletá dívka.

Drážní inspekce považuje místo, kde je mezi kolejemi vyznačen přechod pro cestující, za nebezpečné, proto pro příslušný drážní správní úřad, jímž je Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, vydala bezpečnostní doporučení. V něm mimo jiné uvádí, že místo, kde lidé přecházejí koleje, nesplňuje požadavky České státní normy ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí a vzhledem k místním poměrům není zajištěn bezpečný přístup k vlakům podle § 72 odst. 2 vyhlášky č. 173/1995, kterou se vydává dopravní řád drah.

Dílčí závěry šetření Drážní inspekce ukazují, že dopravce (v tomto případě Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.) při provozování drážní dopravy s největší pravděpodobností nepochybil. Přesto mu dnes na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, Drážní inspekce uložila neprodleně přijmout taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost při provozování dráhy a drážní dopravy. Pražský dopravní podnik musí Drážní inspekci do tohoto pátku oznámit, jaká opatření a v jakých termínech přijal.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 22. června 2005

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru