Drážní inspekce zveřejňuje průběžné statistiky z mimořádných událostí

Drážní inspekce bude v rámci své otevřenosti pravidelně na svých webových stránkách zveřejňovat aktuální měsíční statistiky mimořádných událostí na dráhách. Z prvních zveřejněných dat lze mimo jiné vyčíst , že počet usmrcených při střetnutí na železničním přejezdu v prvním pololetí vzrostl o 133 %.

Drážní inspekce bude vždy na začátku každého měsíce aktualizovat zveřejněná data, jež budou veřejnosti přístupná a jejichž použití nebude nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění byla do datového souboru vložena také součást, rozlišující statistické výstupy dle jednotlivých krajů.

Ze zveřejněných dat za první pololetí letošního roku je možné například vyčíst, že počet mimořádných událostí na dráhách za první pololetí v porovnání s rokem 2015 vzrostl o 2 %, přičemž nárůst zaznamenala Drážní inspekce především v případě mimořádných událostí na železnici (7 %). Vyšší počet mimořádných událostí měl vliv i na celkový počet usmrcených, kterých bylo za první pololetí o téměř 6 % více než za stejné období roku 2015. Součástí datového souboru však jsou i data za vybrané typy mimořádných událostí, přičemž se jedná především o data týkající se střetnutí na železničních přejezdech nebo střety vlaku s osobami mimo železniční přejezdy.

Všechna tato data a mnoho dalších jsou nyní veřejně dostupná na webu Drážní inspekce v sekci „statistiky mimořádných událostí.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 28. 7. 2016

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru