Kauza Fittipaldi: České dráhy porušily předpisy

Drážní inspekce dnes ukončila zkoumání případu, kdy České dráhy umožnily 11. října 2007 automobilovým závodníkům (Fittipaldi, Enge a Janiš) vstup na stanoviště strojvedoucího v jedoucím vlaku SuperCity z Prahy do Vídně. Závodníci se následně v médiích chlubili, že si vyzkoušeli řízení vlaku s lidmi. Podnět zaslala Drážní inspekci redakce iDNES.cz.

České dráhy hned na začátku celé kauzy tvrdily, že závodníci neříkají pravdu, když popisují své zážitky z řízení pendolina, a že pouze manipulovali pákou přidávání výkonu v režimu autopilota, což údajně nemá vliv na jízdu vlaku. Zároveň veřejným slibem ujistily Drážní inspekci, že jsou kdykoliv připraveny tyto skutečnosti prokázat.

Drážní inspekce projevila žádost o pohovor se zaměstnanci ČD, a. s., kteří se akce zúčastnili, a to se strojvedoucím daného vlaku, kontrolorem vozby, který byl celé akci přítomen, a zaměstnankyní Generálního ředitelství ČD, která celou akci ve vlaku organizačně zajišťovala. Strojvedoucí potvrdil stanovisko ČD, a. s., že závodník skutečně manipuloval s pákou, která v režimu autopilota slouží mj. k regulaci výkonu jednotky včetně jejího rozjetí a navolení režimu výběhu (jízda setrvačností). Kontrolor vozby oficiální stanovisko ČD, a. s., i tvrzení svého podřízeného popřel. Zaměstnankyni generálního ředitelství České dráhy odmítly i po třech urgencích uvolnit k pohovoru s tím, že jí to nemohou nařídit a že má DI raději vyslechnout p. Fittipaldiho.

Drážní inspekce uzavírá celou záležitost s následujícím zjištěním:

  • závodníci prokazatelně manipulovali s pákou, která má i v režimu autopilota vliv na jízdu vlaku;
  • jak vyplynulo z provedených státních dozorů, závodníci neměli zdravotní ani odbornou způsobilost k manipulaci s ovládacími prvky vlaku (páka přidávání výkonu, houkačka);
  • České dráhy věrohodným způsobem neprokázaly, že by všichni závodníci byli poučeni o svém chování na stanovišti strojvedoucího;
  • jízda vlaku SC 73 byla 11. října provozována v rozporu s platnými předpisy ČD, a. s., a právním řádem České republiky;
  • za změněných podmínek mohla být vážně narušena bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy, a to s ohledem na stanovisko Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy, kdy je na stanovišti strojvedoucího pobyt dalších osob, které tam nevykonávají své pracovní povinnosti, nepřípustným zasahováním do činností při provozování drážní dopravy mající přímý vliv na bezpečnost provozování drážní dopravy a bezpečnost cestujících;
  • ČD, a. s., nesplnily svůj veřejný slib, že DI prokáží veškeré skutečnosti dokazující, že při jízdě vlaku nebyla porušena žádná pravidla.

Výše uvedená zjištění Drážní inspekce postupuje Drážnímu úřadu ve smyslu platné legislativy.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 6. 12. 2007

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora DI

České dráhy zaslaly včera v 15.58 hodin (tedy cca 7 hodin po té, kdy se měla k pohovoru dostavit zaměstnankyně Generálního ředitelství ČD, a. s.) mailem dopis datovaný na 5. prosince, ve kterém potvrzují skutečnost, že nejsou oprávněny nařídit své zaměstnankyni účast na Drážní inspekci. I přes tento (antidatovaný) dopis proto zůstává tvrzení Drážní inspekce, že ČD odmítaly uvolnit svou zaměstnankyni k pohovoru a ani ji řádně neumluvily, pravdivé.

Drážní inspekce dále vyzývá tiskové mluvčího Českých drah, a. s., aby se omluvil za svůj neopodstatněný výrok, kdy včera prohlásil, že Drážní inspekce lže a mate veřejnost.

V Praze dne 7. 12. 2007

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora DI

Nahoru