Lidem přecházejícím koleje u Kladna hrozí nebezpečí

Drážní inspekce vydala v souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady 2004/49/ES bezpečnostní doporučení týkající se železnice nedaleko zastávky Kladno-Rozdělov na trati Praha-Chomutov. V kilometru cca 30,8 se nachází místo, kde lidé běžně přecházejí koleje, z obou stran k němu vede místní komunikace a u kolejí je umístěna tabulka s nápisem "Přechod a přejezd trati pouze na vlastní nebezpečí."

Drážní inspekce nepovažuje popsané místo mezi stanicí Kladno a zastávkou Kladno-Rozdělov za bezpečné, proto vydala Magistrátu města Kladna bezpečnostní doporučení provést v inkriminovaném místě taková opatření, která zajistí bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Komunikace, vybudovaná k trati z obou stran, totiž uvádí její uživatele v omyl, že mohou v daném místě přecházet železniční trať. Umístěním tabulky, která má pouze informační charakter, s textem "Přechod a přejezd trati pouze na vlastní nebezpečí" se nelze zbavit odpovědnosti za zajištění bezpečnosti v tomto místě.

Drážní inspekce upozorňuje veřejnost, že toto křížení pozemní komunikace s železniční tratí není železničním přejezdem ani přechodem, už proto, že není označeno výstražnými kříži. Navíc v tomto úseku jezdí vlaky osmdesátikilometrovou rychlostí, při které nemá uživatel pozemní komunikace možnost spatřit jedoucí soupravu s dostatečným předstihem. Každý, kdo na tomto místě přechází železniční trať, porušuje ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, za což mu může být Policií ČR dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložena pokuta až 5 tisíc korun.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. Bezpečnostní doporučení je legislativním nástrojem, kterým Evropská unie umožňuje Drážní inspekci zjednat nápravu i v případech, kdy situace sice není v rozporu s platnou legislativou, ale přesto může znamenat riziko pro bezpečnost.

V Praze dne 5. srpna 2005

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru