Mrtvých na kolejích je nejvíce od roku 2009

Při střetu vlaku s osobou ročně zahyne na železnici nejvíce lidí, přičemž v letošním roce eviduje Drážní inspekce extrémní nárůst počtu střetů vlaku s osobou i usmrcených při těchto nehodách. V porovnání s rokem 2009 vzrostl počet těchto nehod o téměř 33 % a usmrcených o necelých 25 %.

Počet střetů vlaku s osobou letos prudce stoupá již od prvního dne roku, kdy Drážní inspekce zaznamenala čtyři střety vlaku s osobou a jedno střetnutí vlaku s osobou na železničním přejezdu. Následkem těchto nehod již první den roku 2014 dosáhla statistika Drážní inspekce hodnot, kterých běžně dosahovala až v polovině ledna. Vývoj statistiky se nezastavil ani v následujících měsících a v polovině května Drážní inspekce letos eviduje již 117 střetů vlaku s osobou, což je v porovnání rokem 2013 o 27 % více a v porovnání s rokem 2009 dokonce o téměř 33 %. Současně s nárůstem počtu nehod se v letošním roce zvýšil počet usmrcených, kterých do 15. května eviduje Drážní inspekce již 86, tedy o 13 % více než v roce předchozím a o 25 % více, než v roce 2009. Nejvyšších hodnot od roku 2009 dosahuje i statistika zraněných, kterých je v letošním roce již 31, což je o 82 % více než za stejné období roku 2013.


Statistika střetů

 

Za celý rok 2013 evidovala Drážní inspekce 243 střetů vlaku s osobou, při kterých zahynulo 197 osob a dalších 49 bylo zraněno. V porovnání s předchozími roky se jednalo o pokles počtu událostí s tím, že při těchto nehodách byl usmrcen obdobný počet osob (2013 – 197, 2012 – 196), což zvýšilo tragičnost těchto nehod. Zatímco v celkově bylo roce 2012 s následkem smrti 73 % střetů, tak v roce 2013 vzrostl počet smrtelných nehod až na 81 %. Z podrobných statistik Drážní inspekce dále vyplývá, že účastníky střetů v roce 2013 byli nejčastěji muži (83 %) a jen v 17 % ženy.

 

Statistika střetů

Dle podrobných statistik Drážní inspekce z předchozích let dochází největšímu počtu střetů vlaku s osobou v období od srpna do listopadu. Tyto statistiky byly potvrzeny i v roce 2013, kdy tyto měsíce dosahovaly téměř maximálních hodnot. Měsícem s největším počtem střetů i usmrcených se loni stal březen, kdy Drážní inspekce evidovala 26 střetů a 23 usmrcených.

 

Statistika střetů

 

 

Nejčastěji se účastníky střetů v roce 2013 staly osoby z věkové skupiny 25 – 29 let, kterých eviduje Drážní inspekce dvacet. Jen o jednu nehodu méně pak eviduje Drážní inspekce u věkové skupiny 50 - 54 let.

 

Drážní inspekce se zabývala i problematikou sebevražedných událostí s pravděpodobným motivem sebevraždy, který v roce 2013 eviduje celkem 77, přičemž s následkem smrti bylo 96 % všech těchto střetů (74 nehod). Pouze ve čtyřech případech člověk vstup do kolejiště se sebevražedným úmyslem přežil.

Prevence Prevence

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

 

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 20. 5. 2014

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru