nepotřebný majetek

 

Drážní inspekce (dále jen DI) je příslušná hospodařit s majetkem státu – seznam majetku, příslušná technická data, stručný popis a fotodokumentace jsou uvedeny v přílohách 1 a 2. Obecně stav nabízeného majetku odpovídá jeho přirozené amortizaci a častému využívání. Pro svou nadbytečnost se tento majetek ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), stal pro DI nadále nevyužitelným. Z tohoto důvodu byl rozhodnutím generálního inspektora DI prohlášen za majetek n e p o t ř e b n ý.

Tento majetek je nabízen k bezúplatnému převodu v rámci resortu Ministerstva dopravy podle § 19b odst. 3 zákona a prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jiným organizačním složkám státu nebo státním organizacím postupem podle § 19c odst. 1 zákona. V případě, že o uvedený majetek tyto subjekty neprojeví zájem, bude dále postupováno podle ustanovení § 19c odst. 3 zákona a prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud máte o tento majetek zájem, prosím o zaslání zprávy do 16. 11. 2020. do 10:30 hodin. Jako kontaktní osobu jsem určil Bc. Jonáše Hájka (tel. číslo: 736 521 004, e-mail: jonas.hajek@dicr.cz).

Rozhodnutí generálního inspektora Drážní inspekce o nepotřebnosti majetku České republiky Rozhodnutí generálního inspektora Drážní inspekce o nepotřebnosti majetku České republiky (160,80 KB)

Seznam majetku Seznam majetku (148,77 KB)

Fotografie majetku Fotografie majetku (741,67 KB)

 

Nahoru