Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Praha 17. května 2017 č. j.: 300/2017/DI-1

Generální inspektor Drážní inspekce

vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), dne 17. května 2017 výběrové řízení na služební místo inspektor

Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“, s místem výkonu služby Praha. Služební místo je zařazeno v Oddělení metodiky a mezinárodní spolupráce v Ústředním inspektorátu. Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém, dvousměnném provozu.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 7. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo na Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo inspektor podle § 25 zákona.

 1. Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

  2. dosáhl věku 18 let,

  3. je plně svéprávný,

  4. je bezúhonný1,

  5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu2,

  6. má potřebnou zdravotní způsobilost3.

 1. Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“), jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo na přiloženém formuláři (pokud státním zaměstnancem není).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. Strukturovaný profesní životopis.

 2. Písemné čestné prohlášení o státním občanství a svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. a) a c) zákona].

 3. Doklad o dosaženém vzdělání2 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].

 4. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby3 [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona nebo posudek zdravotní způsobilosti].

 5. Doklad osvědčující bezúhonnost¹ [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].

 6. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka [§ 25 odst. 2 zákona]4

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Ústřední inspektorát, Těšnov 5, 110 00 Praha, nebo osobně podají v termínu do 26. května 2017 na sekretariát odboru Ústřední inspektorát na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor Oddělení metodiky“. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr_cz, tel: 736 521 051


 

1 Splnění toho předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Nedoloží-li žadatel k žádosti doklad prokazující bezúhonnost, ověří si splnění tohoto předpokladu výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama, a to nejpozději před konáním pohovoru. Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

2 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3 Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením nebo lékařským posudkem potvrzující splnění zdravotní způsobilosti pro práci v kategorii první (viz § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a specifické zdravotní způsobilosti pro práci v noci dle § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V případě doložení zdravotní způsobilosti při podání žádosti čestným prohlášením bude žadatel po případném uzavření dohody mezi služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným neprodleně odeslán na kompletní prohlídku smluvního lékaře Drážní inspekce (tuto prohlídku již uhradí zaměstnavatel). Pokud žadatel, o němž byla uzavřena dohoda, nemá potřebnou zdravotní způsobilost, bude se dohoda považovat od počátku za neplatnou.

4Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

Nahoru