Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Praha 5. dubna 2017 č. j.: 81/2017/DI-1

Generální inspektor Drážní inspekce

vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), dne 5. dubna 2017 výběrové řízení na služební místo inspektor

 

Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“, s místem výkonu služby Praha. Služební místo je zařazeno v Oddělení mimořádných událostí a Centrálního ohlašovacího pracoviště v Ústředním inspektorátu. Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém, dvousměnném provozu.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 5. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo na Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo inspektor podle § 25 zákona.

 

 1. Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

  2. dosáhl věku 18 let,

  3. je plně svéprávný,

  4. je bezúhonný1,

  5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu2,

  6. má potřebnou zdravotní způsobilost3.

 

 1. Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“), jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo na přiloženém formuláři (pokud státním zaměstnancem není).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. Strukturovaný profesní životopis.

 2. Písemné čestné prohlášení o státním občanství a svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. a) a c) zákona].

 3. Doklad o dosaženém vzdělání2 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].

 4. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby3 [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona nebo posudek zdravotní způsobilosti].

 5. Doklad osvědčující bezúhonnost¹ [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].

 6. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka [§ 25 odst. 2 zákona]4

 

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Ústřední inspektorát, Těšnov 5, 110 00 Praha, nebo osobně podají v termínu do 18. dubna 2017 na sekretariát odboru Ústřední inspektorát na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor COP“. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr_cz, tel: 736 521 051


 

1 Splnění toho předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Nedoloží-li žadatel k žádosti doklad prokazující bezúhonnost, ověří si splnění tohoto předpokladu výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama, a to nejpozději před konáním pohovoru. Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

2 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3 Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením nebo lékařským posudkem potvrzující splnění zdravotní způsobilosti pro práci v kategorii první (viz § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a specifické zdravotní způsobilosti pro práci v noci dle § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V případě doložení zdravotní způsobilosti při podání žádosti čestným prohlášením je nutné následně, nejpozději však před konáním pohovoru, doložit posudek specifické zdravotní způsobilosti na přiloženém formuláři nebo alespoň potvrzení pro práci v kategorii první, u které podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, stačí, když zdravotní způsobilost posoudí registrující lékař žadatele, a to na základě písemné žádosti zaměstnavatele (vzor žádosti je přílohou výběrového řízení). Náklady na zdravotní prohlídku pro potřeby výběrového řízení si hradí sám žadatel. Po případném přijetí do služebního poměru bude žadatel neprodleně odeslán na kompletní prohlídku smluvního lékaře Drážní inspekce (tuto prohlídku již uhradí zaměstnavatel). Nesplnění specifické zdravotní způsobilosti bude důvodem pro skončení služebního poměru ve zkušební době.

4Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.


 

Související dokumenty:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (70,19 KB)

Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (odt) Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (odt) (45,96 KB)

Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (pdf) Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (pdf) (72,88 KB)

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (odt) (32,36 KB)

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (odt) Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (odt) (37,58 KB)

Čestné prohlášení o svépravnosti a občanství Čestné prohlášení o svépravnosti a občanství (34,32 KB)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (38,78 KB)

Nahoru