Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor COP

Praha 2 5 . října 2017 č. j.: 515/2017/DI-2

Generální inspektor Drážní inspekce

vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), dne 25. října 2017 výběrové řízení na služební místo inspektor

Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“ s místem výkonu služby Praha. Služební místo je zařazeno v Oddělení mimořádných událostí a Centrálního ohlašovacího pracoviště Ústředního inspektorátu Drážní inspekce. Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém, dvousměnném provozu. Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 12. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo na Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy, ani zákaz konkurence.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo inspektor podle § 25 zákona.

 1. Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

  2. dosáhl věku 18 let,

  3. je plně svéprávný,

  4. je bezúhonný1,

  5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu2,

  6. má potřebnou zdravotní způsobilost3.

 1. Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (pokud státním zaměstnancem není), a to na přiloženém formuláři (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. Strukturovaný profesní životopis.

 2. Doklad o dosaženém vzdělání2 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].

 3. Doklad osvědčující bezúhonnost¹ [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].

 4. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka [§ 25 odst. 2 zákona]4.

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Ústřední inspektorát, Těšnov 5, 110 00 Praha, nebo osobně podají v termínu do 13. listopadu 2017 na sekretariát Ústředního inspektorátu na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor COP“. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu podatelny: mail@dicr_cz. Další možností je doručení žádosti do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž taková žádost bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr_cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.


 

1 Splnění toho předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, nebo o to žadatel požádá v žádosti, ve které poskytne potřebné osobní údaje (bezúhonnost si tak ověří výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama). Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

2 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného dokladu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3 Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti. Po uzavření dohody podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona zajišťuje Drážní inspekce vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách, a pokud vybraný žadatel nezíská tuto potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona od počátku za neplatnou. Pro služební místo inspektor je nezbytné splnění specifické zdravotní způsobilosti dle § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění (dále jen vyhláška č. 101/1995 Sb.) – osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy, a specifické zdravotní způsobilosti pro práci v noci dle § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

4 Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.Související dokumenty:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (120,63 KB)

Žádost ve formátu ODT Žádost ve formátu ODT (46,78 KB)

Žádost ve formátu PDF Žádost ve formátu PDF (89,19 KB)

Nahoru