Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Investiční a dopravní referent

Praha 31. ledna 2019 č. j.: 66/2019/DI-2

Generální inspektor Drážní inspekce

vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“),

dne 31. ledna 2019 výběrové řízení na služební místo investiční a dopravní referent

Služební poměr na služebním místě investiční a dopravní referent je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oborech služby Audit“, „Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek“, „Elektronické komunikace a poštovní služby“, s místem výkonu služby Praha. Služební místo je zařazeno v Ekonomickém oddělení Ústředního inspektorátu Drážní inspekce. Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na správu majetku, investiční akce, autoprovoz a zčásti též na účetnictví.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 4. 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo na Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy, ani zákaz konkurence.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona.

 1. Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru1,

  2. dosáhl věku 18 let,

  3. je plně svéprávný2,

  4. je bezúhonný3,

  5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu1,

  6. má potřebnou zdravotní způsobilost4.

 1. Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (pokud státním zaměstnancem není), a to na přiloženém formuláři (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. Strukturovaný profesní životopis.

 2. Doklad o dosaženém vzdělání1 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].

 3. Doklad osvědčující bezúhonnost3 [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].

 4. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka5 [§ 25 odst. 2 zákona].

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Ústřední inspektorát, Těšnov 5, 110 00 Praha, nebo osobně podají v termínu do 1. března 2019 na sekretariát Ústředního inspektorátu na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo investiční a dopravní referent“. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu podatelny: mail@dicr_cz. Další možností je doručení žádosti do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž taková žádost bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr_cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.Žádost ve formátu ODT Žádost ve formátu ODT (46,78 KB)

Žádost ve formátu PDF Žádost ve formátu PDF (89,19 KB)


1 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného dokladu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

2 Splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti.

3 Splnění toho předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, nebo o to žadatel požádá v žádosti, ve které poskytne potřebné osobní údaje (bezúhonnost si tak ověří výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama). Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

4 Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti. Po uzavření dohody podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona zajišťuje Drážní inspekce vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách, a pokud vybraný žadatel nezíská potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona od počátku za neplatnou.

5 Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

Nahoru