Preventivní kontroly odhalily bezprostřední ohrožení bezpečnosti

Chybějící výstražné kříže, špatný stav kolejí, závady na brzdách dálkového vlaku a dveře, které se během jízdy vlaku samy otevřely, to jsou nejzávažnější nedostatky, které Drážní inspekce zjistila v průběhu obnovené preventivní činnosti. Drážní inspekce začala opět po roce vykonávat preventivní kontroly v polovině července, kdy jí byla ministrem dopravy obnovena preventivní činnost v plném rozsahu. Za tuto dobu Drážní inspekce provedla celkem 269 preventivních kontrol. Celkem bylo v tomto období zkontrolováno 91 souprav a vlaků, 62 železničních přejezdů, 76 stanic či zastávek, 26 úseků tratí, 4 vlečky a dvě lanové dráhy. Při těchto kontrolách bylo Drážní inspekcí zjištěno celkově 77 závad.

Závada na přejezdu Závada na přejezdu

Ukázka důsledku zásahu Drážní inspekce: vlevo je přejezd v Dolním Podluží – řidič jedoucí k němu vůbec nevidí na koleje ani na výstražný kříž se značkou STOP; vpravo je tentýž přejezd po té, co Drážní inspekce vyzvala provozovatele dráhy ke zjednání nápravy. Podle Ministerstva dopravy neměla Drážní inspekce dříve tyto kontroly provádět; nyni Ministerstvo dopravy prevenci povolilo.

Mezi nejzávažnější zjištění v tomto období patří bezesporu případ, kdy Drážní inspekce na místě nechala vyřadit polovinu z kontrolovaného počtu drážních vozidel kvůli technickým nedostatkům dvojkolí (nesprávný průměr, vydroleniny, vrypy, problémy s brzdovými kotouči). Tento zásah a uvedené zjištění je v dosavadní praxi Drážní inspekce do značné míry unikátní a jednoznačně ukazuje na důležitost provádění nastavených preventivních akcí na dráhách.

Mezi další závažná zjištění, která přímo ohrožovala bezpečnost cestujících, bylo například nefungující blokování vstupních dveří u osobního vozu, jež mohl jet rychlostí až 160 km/h. Tyto dveře se při jízdě vlaku samovolně otevřely a v rámci bezpečnosti musel vlak mimořádně zastavit v zastávce Cerhenice, kde byl problém vyřešen. V tomto vlaku tak bylo včasným a bezprostředním zásahem ze strany Drážní inspekce jednoznačně zabráněno přímému ohrožení cestujících. Navíc v tomto případě příslušný provozovatel přijal kromě zajištění bezpečnosti na místě samotném i další opatření, které má v budoucnu předcházet těmto závadám. Jedním z případů neuzavření dveří, které Drážní inspekce v posledních třech měsících řešila, bylo neuzavření dveří při rozjezdu vlaku, což mohlo vzbuzovat mylný dojem u cestujících, že mohou nadále nastupovat.

Samostatnou kapitolou preventivní činnosti pak tvoří kontrola železničních přejezdů. Při těchto preventivních akcích Drážní inspekce zjistila značné nedostatky v rozhledových poměrech, když na jednom z přejezdů byl změřen nulový rozhled a nebo extrémně špatné a nedostatečné rozhledové délky. Drážní inspekce u jednoho přejezdu zjistila, že místo potřebných 110 metrů má řidič takového vozidla výhled pouze 19, respektive 35 metrů. Byly také zjištěny případy, kdy výstražné kříže na železničních přejezdech chyběly úplně. V jednom případě Drážní inspekce zjistila, že je sloupek s výstražným křížem zlomen a povalen vedle železničního přejezdu.

Závada na přejezdu Závada na přejezdu

Naněkolika tratích Drážní inspekce zjistila znečistěné, podmáčené, špatně odvodněné a značně zanesené kolejové lože, což způsobovalo pohyb kolejí i pod váhou člověka, natož pak pod jízdou těžkého vlaku. Chybějící upevňovadla (šrouby) nebo vyhnilé, případně rozdrolené pražce pak mohly způsobit vybočení koleje a následné vykolejení projíždějícího vlaku.

Závada Závada

Drážní inspekcí byly zjištěny i další méně závažné nedostatky, které ovšem cestující také ovlivňují. Jednalo se například o vybavenost železničních stanic a zastávek (přístřešky, osvětlení, jejich názvy, zveřejnění jízdních řádů).

Drážní inspekce do doby omezení výkonu preventivních kontrol vykonala během roku více než 1 800 dozorů, při kterých ročně zjistila více než šest set nedostatků. V roce 2012, kdy v polovině roku byl výkon preventivních kontrol Drážní inspekci zakázán Ministerstvem dopravy, klesl celkový počet státních dozorů na 1001 s tím, že celkový počet zjištěných nedostatků se zastavil na 544, přičemž naprostá většina byla zjištěna v první polovině roku.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 11. 10. 2013

 

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru