protikorupční problematika

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“), byl určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v Drážní inspekci při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce.

Prošetřovatelem byl určen Mgr. Martin Drápal.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@dicr_cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná ve vestibulu budovy se sídlem Drážní inspekce na adrese Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, která se nachází mezi ostatními schránkami tam umístěnými.

Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce www.korupce.cz/.
Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády České republiky je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022.
Na základě Vládní koncepce boje s korupcí byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2019.

Usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 schválila vláda aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů do 30. června 2018 zajistit aktualizaci RIPP a ve své působnosti též aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených organizací v souladu s aktualizovaným zněním RRIPP.

Interní protikorupční program

Drážní inspekce zpracovala na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 Interní protikorupční program Interní protikorupční program (176,75 KB), který je závazný pro celé ministerstvo a odpovídá požadavkům Rámcového resortního interního protikorupčního programu. 

Etický kodex

Pro státní zaměstnance dle zákona o státní službě je závazný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento služební předpis lze nalézt zde.

Poradci a poradní orgány

Na základě Interního protikorupčního programu zveřejňuje Drážní inspekce seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Drážní inspekce využívala, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků zde.

Nepotřebný majetek

Na základě Interního protikorupčního programu zveřejňuje Drážní inspekce seznam nepotřebného majetku, ketrý v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů nabízí právnickým a fyzickým osobám osobám k úplatnému převodu.

Přehled nabízeného nepotřebného majetku naleznete zde.

Veřejné zakázky

Na základě Interního protikorupčního programu zveřejňuje Drážní inspekce seznam veřejných zakázek, přičemž uvěřejňuje výzevy k podávání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu (předpokládaná hodnota v případě dodávek a služeb přesáhne 250 tisíc Kč bez DPH, v případě stavebních prací přesáhne 500 tisíc Kč bez DPH) a dokumentů (informací), které s daným výběrovým řízením souvisí. 

Přehled veřejných zakázek naleznete zde.

Kontakty v případě podezření korupce

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.
V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.

Adresa:
Mgr. Jan Kučera
generální inspektor
Drážní inspekce
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

Telefon: 736 521 111

Nahoru