První čtvrtletí na dráhách je nejtragičtější za poslední 4 roky

Při 1 200 mimořádných událostech na dráhách letos zahynulo 68 osob a 156 jich bylo zraněno . Za poslední čtyři roky se jedná o absolutně největší počet mimořádných událostí a zároveň absolutně nejvyšší počet usmrcených osob na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových, speciálních (metro) a dráze lanové v průběhu prvních tří měsíců roku. Oproti předcházejícím letům došlo k nárůstu obětí až o 39 % a navýšení počtu vzniklých mimořádných událostí až o 20 %.

MU.jpg Vývoj počtu nehod na železnici se v letošním prvním čtvrtletí drží na průměrných hodnotách (448), avšak s výrazně tragičtějšími následky než v letech předchozích. V letošním roce již na železnici zahynulo 65 lidí a 58 bylo zraněno. Je to poprvé v historii Drážní inspekce, kdy počet mrtvých přesáhl počet zraněných. Za uplynulé čtyři roky Drážní inspekce neeviduje podobně tragický začátek roku jako ten letošní. V roce 2007, který byl za uplynulé čtyři roky druhý nejtragičtější, bylo v prvním čtvrtletí usmrceno na železnici celkem 56 lidí, což je o 16 % méně než letos. Proti roku 2008 se však již jedná o navýšení počtu usmrcených osob na železnici o celých 44 % a při srovnání s rokem 2009 o nárůst 30 %.

MU_ZEL.jpg Výrazný nárůst počtu mimořádných událostí eviduje Drážní inspekce na tramvajových, trolejbusových a speciálních dráhách (metro). V letošním roce se již na těchto dráhách událo 747 mimořádných událostí, což je navýšení oproti stejnému období loňského roku téměř o 10 % a roku 2007 dokonce o celých 32 %. Pozitivním zůstává pouze to, že vývoj počtu usmrcených a zraněných není přímo závislý od počtu vzniklých mimořádných událostí a v letošním roce Drážní inspekce eviduje v rámci těchto drah „pouze“ 3 usmrcené osoby a 91 zraněných, což odpovídá vývoji předchozích let, kdy maximální počet obětí (4) během prvního čtvrtletí roku byl v roce 2008 a nejvyšší počet zraněných (108) v roce 2009.

V prvním čtvrtletí roku 2010 také výrazně stoupl počet nehod na železničních přejezdech. Zatímco v předcházejících letech docházelo průměrně k 53 střetnutím, tak v letošním roce již Drážní inspekce eviduje 86 takovýchto událostí, v důsledku kterých zemřelo již 15 lidí a 28 bylo zraněno. Tyto údaje řadí rok 2010 na první příčku v počtu obětí na železničních přejezdech v celé historii existence Drážní inspekce a zároveň poprvé za poslední čtyři roky došlo k překročení hranice deseti tragicky zesnulých osob na železničních přejezdech během prvního čtvrtletí roku. Oproti roku 2008 dochází díky zvýšenému počtu nehod i k nárůstu usmrcených o 50 %, ale v porovnání s rokem 2007 již monitorujeme navýšení počtu mrtvých při mimořádných událostech na železničních přejezdech o 650 %.

MU_PRE.jpg Nejvýraznější podíl na počtu usmrcených osob na dráhách však neustále připadá na nehody klasifikované jako střet drážního vozidla s osobou, kterých bylo v letošním roce již 107. Celkem při těchto nehodách bylo usmrceno 52 a zraněno 55 osob. Na železnici letos došlo dokonce k rekordnímu počtu střetů vlaku s osobou za poslední čtyři roky, když Drážní inspekce evidovala 68 případů, při nichž bylo usmrceno 49 osob a 20 bylo zraněno. Ve srovnání s předchozími roky došlo k nárůstu usmrcených osob až o 44 %. Na dráhách tramvajových, trolejbusových a speciálních (metro) Drážní inspekce zaznamenala od počátku roku 39 nehod, při nichž zemřeli 3 lidé a 35 bylo zraněno.

MU_OS.jpg V naprosté většině je příčinou vzniku mimořádné události neukázněnost či nerespektování platných zákonů. V případě nehod na železničních přejezdech se jedná o porušování řidiči, cyklisty a chodci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, který jasně stanoví, kdy a za jakých podmínek mohou vjet (vstoupit) na železniční přejezd. Častým argumentem je, že vlivem přírodních podmínek přehlédli výstražná světla, případně rovnou přiznávají svou nepozornost. Více než polovina nehod se pravidelně stává na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, kterých je v České republice „pouze“ čtvrtina (2 183). To potvrzuje, že výstražná světla jsou často nerespektována a řidiči (chodci) dobrovolně riskují život svůj i případných spolucestujících. Drážní inspekce podporuje, aby maximální počet přejezdů byl doplněn závorami. Takové řešení zabezpečení přejezdu je z dlouhodobého hlediska i statisticky nejméně rizikové. U mimořádných události vzniklých střetem vlaku s osobou je nejčastější příčinou nerespektování zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, kdy lidé vstupují do prostoru dráhy v místech, která jsou veřejnosti nepřístupná. Přístup veřejnosti je povolen pouze v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, tam kde je dráha vedena po pozemní komunikaci, na účelových komunikacích v obvodu dráhy či v prostorách určených přímo pro veřejnost, kterými jsou například nástupiště nebo přístupové cesty k nim. Drtivá většina střetů se však odehrává na širé trati, kde strojvedoucí ani nepředpokládá možný pohyb osob. Drážní inspekce nedokáže rozlišit, kolik z těchto událostí jsou sebevraždy a v kolika případech se jedná o nešťastnou náhodu nebo událost vzniklou z nepozornosti.

Dlouhodobé statistiky dále ukazují, že více než polovina odpovědnosti za vznik mimořádných událostí je mimo provozovatele drah. K tomuto vývoji přispívá Drážní inspekce pravidelným výkonem státních dozorů, kterými průběžně odhaluje možná bezpečnostní rizika na dráhách a vydáváním bezpečnostních doporučení k předcházení vzniku mimořádných událostí.

V rámci prevence nehod a vzniku mimořádných událostí na železnici se Drážní inspekce podílela na akci Preventivní vlak, kde měli návštěvníci možnost shlédnout film z dílny Drážní inspekce Železnice hazardéry zabíjí, který se snaží názorně ukazovat rizika spojená s pohybem osob v okolí železnice. Na přednáškách spojených s diskuzí Drážní inspekce odhalovala mladým lidem důsledky nerespektování zákazu vjezdu (vstupu) na železniční přejezd a informovala o rizicích s tím spojených. Posluchači získávali informace o označení přejezdů a chování v kritických situacích nebo při vzniku mimořádných událostí na železnici. Další projekty s osvětovou tématikou z dílny Drážní inspekce jsou film Řidič – postrach přejezdů nebo preventivní kampaň zaměřenou na děti Hurá na cesty. Všechny tyto preventivní kampaně jsou zdarma k dispozici v elektronické podobě na webu Drážní inspekce.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 12. dubna 2010

Bc. Martin Drápal, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru