Společná akce policie a Drážní inspekce potvrdila nezodpovědné chování řidičů na přejezdech

Nerespektování výstražného světelného zařízení, přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem, to byly nejviditelnější přestupky společné akce Policie ČR a Drážní inspekce, která v uplynulých 14 dnech proběhla na železničních přejezdech. Ještě častější ovšem bylo nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezd i o více než 20 km.h-1. Například u Kaznějova na Plzeňsku jel řidič přes přejezd rychlostí 92 km/h.

Dlouhodobé statistiky Drážní inspekce upozorňují na kritickou situaci v oblasti nehodovosti na železničních přejezdech a zároveň poukazují na to, že zcela zásadní vinu na tomto stavu mají nezodpovědní účastníci silničního provozu. Provedená bezpečnostní akce tyto závěry potvrdila.

Drážní inspekce vytipovala několik desítek přejezdů, kde nejčastěji dochází k nehodám a Policie ČR na základě těchto podkladů a vlastních analýz vybrala 36 přejezdů, kde monitorovala chování řidičů. Při kontrole zjistila celkem 82 přestupků, což představovalo pochybení přibližně každého patnáctého řidiče. Z největší míry se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti (52 případů), policisté však zaznamenali také přejíždění kolejí na místě, kde je to zakázáno (10 neoprávněných vjezdů na přejezd určený pouze pro pěší a vozidla integrovaného záchranného systému), nezastavení před značkou "STOP" (14 případů) či nerespektování výstrahy na přejezdu (7 případů).

DI_prestupky.jpg

Následkem nezodpovědného chování účastníků silničního provozu jen v loňském roce při 290 nehodách na železničních přejezdech zbytečně zahynulo 42 osob a dalších 149 osob bylo zraněno. V letošním roce se situace dosud výrazně nelepší: Drážní inspekce eviduje už 63 nehod na přejezdech, z toho tři 11. dubna, den poté, co na akci intenzivně upozornila.

Drážní inspekce se v rámci své preventivní činnosti snaží o co nejvyšší snížení následků nehod na drahách. Po preventivní akci v dětském časopisu Hurá v prvním čtvrtletí určené především pro školáky se DI v květnu a červnu zaměří i na dospělé, kterým připomene základní nebezpečí hrozící v drážní dopravě. DI se také připojila k výzvě Českého sdružení obětí dopravní nehod. Součástí této spolupráce budou projekty zaměřené zejména na prevenci nehod a úmrtí dětí na pozemních komunikacích.

Neukáznění řidiči silničních vozidel na přejezdech fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten ukládá mimo jiné všem řidičům povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejet. Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné přejetí kolejí však málokdo dodržuje. Řidiči se často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon.

Společně s porušováním výše uvedeného pravidla také účastníci silničního provozu velmi často překračují nejvyšší povolenou rychlost před přejezdem. Ve vzdálenosti 50 metrů před kolejemi smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině, pouze v případě, kdy na výstražném zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí 50 metrů před železničním přejezdem jet rychlostí až 50 km/h. Pokud by všichni řidiči dodržovali toto pravidlo, měli by dostatek času včas reagovat na přijíždějící drážní vozidlo. Přímým důkazem, že se tak neděje, potvrzuje dvacítka případů z loňského roku, kdy řidič svůj automobil neubrzdil a narazil do boku projíždějícího vlaku! V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič také nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy vztyčenou paží, zastavovacím terčem, červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě. Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 23. dubna 2007

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru