Svobodný přístup k informacím

Pravidla, podle kterých Drážní inspekce poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, adresovanou Drážní inspekci lze podat osobně v Kanceláři Drážní inspekce, faxem, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresu podatelny.

Použijte Formulář žádosti o poskytnutí informace.
Žádost je podána dnem, kdy ji Drážní inspekce obdržela. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele (např. telefonní kontakt, adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, bude odložena.

Odvolání proti rozhodnutí

Výše uvedenými způsoby je možné podat žádost o poskytnutí informace. Na téže adrese lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Drážní inspekce, kterým je podle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., odvolání. To musí být podáno ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, poskytnutí informace či pro vydání rozhodnutí (§ 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.). Odvolání se podává k rukám generálního inspektora. V odvolání musí být uvedeno, kdo je činí, s uvedením jeho adresy a označení rozhodnutí, které je napadáno s uvedením jednacího čísla a data vydání. Použijte Formulář odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

Postup Drážní inspekce při vyřizování žádosti

1. Drážní inspekce posoudí obsah každé podané žádosti a:

  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Drážní inspekce, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

2. Pokud Drážní inspekce žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení řádosti rozhodnutí.


3. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.


4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. ), nejvýše však o deset dní. O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bude žadatel informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


5. Drážní inspekce je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu úkonů podle sazebníku úhrad za poskytování informací.

Nahoru