úrazy na železnici

Co stanovuje zákon

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, hovoří v § 4a o ochraně dráhy:

(1) Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis1c) nestanoví jinak.

(2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou:

a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,

b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,

c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,

d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,

e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

DVD Hazardéry železnice zabíjí

Drážní inspekce ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky připravila preventivní film s názvem Hazardéry železnice zabíjí. Snímek ilustruje, jaká nebezpečí osobám a zejména dětem hrozí na železnici, když se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně.

Film je vyroben celkem ve 4 variantách, distribuce probíhá na DVD. Na internetu Drážní inspekce nabízí ke stažení základní českou (avi, 45,43 MB) a slovenskou (avi, 45,53 MB) verzi. Další dvě verze filmu, vč. filmů v plné kvalitě, jsou k dispozici na vyžádání.

Preventivní kampaň

Drážní inspekce v prvním čtvrtletí roku 2007 připravila osvětovou kampaň v dětském časopise Hurá. Důvodem je skutečnost, že si děti často neuvědomují rizika spojená s provozem na železnici. Malí čtenáři měli v časopise na šesti stranách k dispozici veškerá základní pravidla chování na železnici, a to ve formě stolní hry, doplňovaček a křížovek. Dozvěděli se, jak se mají chovat ve stanici, ve vlaku, na železničních přejezdech i na trati. Bylo jim například připomenuto, že jsou-li ve stanici podchody nebo nadchody, nikdy nemají chodit přes koleje, nastupovat ani vystupovat z jedoucího vlaku, vystupovat na opačnou stranu než je nástupiště, přibližovat se k okraji nástupiště a přecházet koleje i v tom případě, když je tam vyšlapána pěšina.

Číslo věnované bezpečnostním pravidlům na železnici vyšlo 1. března. Preventivní kampaň si můžete stáhnout v sekci ke stažení.

prebal.jpg

Nahoru