Výběrové řízení na služební místo vrchní inspektor - Územní inspektorát Ostrava

Praha 1. února 2017 č. j.: 10 1 /201 7 /DI - 1

Generální inspektor Drážní inspekce

vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), dne 1. února 2017 výběrové řízení na služební místo vrchní inspektor

Služební poměr na služebním místě vrchní inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“, s místem výkonu služby Ostrava. Služební místo je zařazeno v Oddělení II provozu a určených technických zařízení na Územním inspektorátu Ostrava.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 4. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo na Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní inspektor podle § 25 zákona.

 1. Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

  2. dosáhl věku 18 let,

  3. je plně svéprávný,

  4. je bezúhonný1,

  5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu2,

  6. má potřebnou zdravotní způsobilost3.

 1. Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“), jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo na přiloženém formuláři (pokud státním zaměstnancem není).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. Strukturovaný profesní životopis.

 2. Písemné čestné prohlášení o státním občanství a svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. a) a c) zákona].

 3. Doklad o dosaženém vzdělání2 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].

 4. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby3 [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona nebo posudek zdravotní způsobilosti].

 5. Doklad osvědčující bezúhonnost¹ [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].

 6. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka [§ 25 odst. 2 zákona]4

 

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Ústřední inspektorát, Těšnov 5, 110 00 Praha, nebo osobně podají v termínu do 20. února 2017 na sekretariát odboru Kancelář Drážní inspekce na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní inspektor ÚI Ostrava“. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Bližší informace poskytne:

Mgr. Martin Drápal, ředitel Kanceláře Drážní inspekce, email: mail@dicr_cz, tel: 736 521 000


1 Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Nedoloží-li žadatel k žádosti doklad prokazující bezúhonnost, ověří si splnění tohoto předpokladu výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama, a to nejpozději před konáním pohovoru. Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

2 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3 Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením nebo lékařským posudkem potvrzující splnění specifické zdravotní způsobilosti dle § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 101/1995 Sb.) – osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy. V případě doložení zdravotní způsobilosti čestným prohlášením je nutné následně, nejpozději však před konáním pohovoru, doložit posudek specifické zdravotní způsobilosti na přiloženém formuláři. Pro potřeby výběrového řízení je též možno doložit potvrzení o práci pouze v kategorii první (viz § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). U této kategorie podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, stačí, když zdravotní způsobilost posoudí registrující lékař žadatele, a to na základě písemné žádosti zaměstnavatele (vzor žádosti je přílohou výběrového řízení). V případě doložení potvrzení zdravotní způsobilosti pouze dle kategorie první (tedy bez posouzení schopnosti vstupu na provozovanou dopravní cestu) je nutné, aby uchazeč přiložil i čestné prohlášení o splnění této specifické zdravotní způsobilosti, která je pro výkon služby vrchního inspektora potřeba (specifická zdravotní způsobilost dle vyhlášky č. 101/1995 Sb.). Náklady na zdravotní prohlídku pro potřeby výběrového řízení si hradí sám žadatel. Po případném přijetí do služebního poměru bude žadatel neprodleně odeslán na kompletní prohlídku smluvního lékaře Drážní inspekce (tuto prohlídku již uhradí zaměstnavatel). Nesplnění specifické zdravotní způsobilosti bude důvodem pro skončení služebního poměru ve zkušební době.

4Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.


 

Související dokumenty:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (70,17 KB)

Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (odt) Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (odt) (45,96 KB)

Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (pdf) Žádost o přijetí do služebního poměru a žádost o jmenování nebo zařazení na služební místo (pdf) (72,88 KB)

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (odt) (32,36 KB)

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (odt) Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (odt) (37,58 KB)

Čestné prohlášení o svépravnosti a občanství Čestné prohlášení o svépravnosti a občanství (34,32 KB)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (36,00 KB)

Nahoru