Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2021

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen „zákon č 106/1999 Sb.“) podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Drážní inspekce tuto „Výroční zprávu za rok 2021“.

Počet podaných žádostí o informace: 6

Počet vydaných usnesení o odložení věci k podaným žádostem: 2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet podaných stížností: 0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: žádné řízení neproběhlo

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: nejsou

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Výroční zpráva 2021 ve formátu PDF Výroční zpráva 2021 ve formátu PDF (103,41 KB)


V Praze dne 5. 1. 2022

Mgr. Martin Drápal
ICT správce/veřejné zakázky

Nahoru