EN Česky

Elektronická komunikace

Drážní inspekce přijímá zprávy pomocí elektronické podatelny a od 30. 10. 2009 také přes Datové schránky. Drážní inspekce upozorňuje, že zpráva obsahující osobní údaje zaměstnanců musí mít v systému Datové schránky příznak: „Do vlastních rukou".

Datová schránka: vi6aigp

Od 30. 10. 2009 má Drážní inspekce aktivovánu datovou schránku (viz zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. a provozovatelem Česká pošta, s. p.. Podrobné informace jsou na adrese http://datoveschranky.info/. Drážní inspekce má zřízenu jednu datovou schránku, přes kterou jsou doručovány zprávy pro všechna pracoviště DI. Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je stanovena vyhl. č. 194/2009 Sb..

Elektronická podatelna: mail@dicr.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných Drážní inspekci. Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána.

Datové zprávy lze podávat také na technických nosičích informací v podatelně Drážní inspekce na adrese Těšnov 5, Praha 1, a to v pracovní dny mezi 8.30 a 13.30 hodin. Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD (uložené dle standardu ISO9660 včetně rozšíření Joliet nebo Rock Ridge) či USB úložištích (při použití systému souborů FAT16/32 nebo ext2/3).

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Základním datovým formátem textových dokumentů a kombinovaných textových a obrazových dokumentů je datový formát Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A)

Datovým formátem textových a tabulkových dokumentů je:

a) datový formát Open document text (odt),
b) datový formát Open document spreadsheet (ods),
c) datový formát Rich Text Format (RTF),
d) datový formát Microsoft office Word (doc, docx),
e) datový formát Microsoft office Excel (xls, xlsx).
f) datový formát HTML;
g) datový formát prostý text (txt).

Datovým formátem statických obrazových dokumentů je:

a) datový formát Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),
b) datový formát Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný),
c) datový formát Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918).

Datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je:

a) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818),
b) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172),
c) datový formát Graphics Interchange Format (GIF).

Datovým formátem zvukových dokumentů je:

a) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
b) datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardu MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
c) datový formát Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM).

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

Pokud je Drážní inspekci dodán dokument v digitální podobě v chybném datovém formátu nebo obsahuje škodlivý kód a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí Drážní inspekce odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se Drážní inspekci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, DI dokument nezpracovává!

Pokud z takovéhoto dokumentu v digitální podobě nelze určit, kdo jej odeslal, DI dokument nezpracovává!

Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení e-mailu zaslaného na elektronickou adresu podatelny mail@dicr.cz se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele a příchozí zpráva je opatřena platným elektronickým podpisem. Součástí zprávy o potvrzení doručení je uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance Drážní inspekce.

V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu (mail@dicr.cz).