EN Česky

Společný hodnoticí rámec CAF (Common Assessment Framework) je nástrojem TQM (Total Quality Management), vyvinutým veřejným sektorem pro potřeby veřejného sektoru/veřejné správy, inspirovaný Modelem excelence EFQM (EFQM – European Foundation for Quality Management – Evropská nadace pro řízení kvality).

CAF je založený na předpokladu, že vynikající výsledky v oblasti výkonnosti organizace, občanů/zákazníků, zaměstnanců a společnosti lze dosáhnout prostřednictvím vedení organizace, které řídí strategii a plánování, zaměstnance, partnerství, zdroje a procesy.

CAF je veřejně dostupný, bezplatný a snadno použitelný nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru v celé Evropě využívat techniky řízení kvality pro zlepšování své výkonnosti. CAF byl navržen tak, aby byl využitelný ve všech oblastech veřejného sektoru.

Cílem CAF je stát se katalyzátorem procesu celkového zlepšování organizace a má pět hlavních záměrů:

  • Zavést do veřejné správy kulturu excelence a principy TQM.
  • Využívat v aplikovaných systémech řízení/procesech veřejné správy celý cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act).
  • Umožnit sebehodnocení organizací veřejného sektoru za účelem zjištění míry uplatňování přístupů k řízení kvality, posouzení stavu výkonnosti a stanovení následných opatření ke zlepšení.
  • Propojovat různé přístupy používané k řízení kvality.
  • Usnadnit benchmarking/benchlearning mezi organizacemi veřejného sektoru.

1. sebehodnoticí zpráva Drážní inspekceAkční plán zlepšován


2. sebehodnoticí zpráva Drážní inspekceAkční plán zlepšování ke 2. sebehodnoticí zprávě Drážní inspekce