EN Česky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na služební místo

inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI

Praha 2. března 2023

č. j.: 107/2023/DI-2

1. Údaje o služebním místě

Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady inspektorprávník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci, ID: 30019987, se služebním působištěm Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1.

 

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
 

 • 22 Legislativa a právní činnost
 • 51 Doprava
 • 27 Archivnictví a spisová služba

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené).

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. dubna 2023.

Inspektor – právník odpovídá zejména za:

 

 • komplexní výkon Drážní inspekce včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce
 • dílčí legislativní práce, právní činnosti a přípravy právních předpisů po obsahové a formální stránce
 • provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení)

Na služebním místě jsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.

 

2. Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost.

Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení. Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom, že ve službě dosahoval:
 

 1. dobrých výsledků, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 13. platové třídy;
 2. velmi dobrých výsledků, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 13. platové třídy;
 3. vynikajících výsledků, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 50 % nejvyššího platového stupně 13. platové třídy;
 4. vynikajících výsledků a státní zaměstnanec je uznán vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 100 % nejvyššího platového stupně 13. platové třídy.

2.3 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

 

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Dokument služebního předpisu č. 3/2022 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. prosince 2022 o údajích zveřejňovaných v rámci výběrových řízení Příloha č. 3 – podmínky výkonu služby (text) ke stažení na stránkách MVČR:

https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

 

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 28. března 2023 tj. v této lhůtě:
 

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Drážní inspekce, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny služebního úřadu: mail@dicr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu, ID datové schránky: vi6aigp.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor – právník“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

 

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel/ka splňující předpoklady stanovené zákonem o státní službě:
 

 1. je státním občanem České republiky2, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]4,
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]5,
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu6,
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]7

Žadatel/ka musí splňovat požadavky podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě ve spojení se služebním předpisem Organizační řád Drážní inspekce č. j.: 536/2022 ze dne 27. prosince 2022:
 

 • řidičský průkaz skupiny „B“8

6. Další povinné přílohy

 • životopis9 (strukturovaný profesní)

7. Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebude vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

8. Poučení služebního orgánu

 

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr.cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.

 

Mgr. Jan Kučera

generální inspektor Drážní inspekce

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Žádost o zařazení na služební místo

 

1Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

3Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

4Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

5Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

6Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

7Na služebním místě je požadováno splnění specifické zdravotní způsobilosti dle § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 101/1995 Sb.) – osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy. Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti. Po uzavření dohody podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona zajišťuje Drážní inspekce vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách, a pokud vybraný žadatel nezíská potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona od počátku za neplatnou.

8Splnění tohoto požadavku se dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně originálem, tj. řidičským průkazem v den konání pohovoru.

9V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

 
'