EN Česky

 

Vznik události: 27.6.2022 05:03
Popis události: srážka vlaku Ex (SC) 516 s posunovým dílem a následné vykolejení dvou drážních vozidel vlaku Ex (SC) 516, čemuž předcházela nedovolená jízda předmětného vlaku za hlavní (odjezdové) návěstidlo L2.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Bohumín – Prosenice, železniční stanice Bohumín, střední zhlaví, km 275,453.
Místem nedovolené jízdy bylo hlavní (odjezdové) návěstidlo L2 železniční stanice Bohumín v km 275,613.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. [dopravce vlaku Ex (SC) 516];
ČD Cargo, a. s. (dopravce posunového dílu).
Následky: 1 usmrcená osoba, 7 zraněných osob;
celková škoda 238 949 819 Kč.
Bezprostřední příčina: • nerespektování návěsti „Stůj” hlavního (odjezdového) návěstidla L2 železniční stanice Bohumín osobou řídící drážní vozidlo vlaku Ex (SC) 516 zapříčiněné jejím pochybením, které se projevilo nedovoleným uvedením vlaku do pohybu, aniž by byl vlak Ex (SC) 516 ze železniční stanice Bohumín vypraven;
• nezajištění provedení orientační dechové zkoušky na požití alkoholu u osoby řídící drážní vozidlo vlaku Ex (SC) 516, která nastoupila pozdě na výkon práce (směnu), nadřízeným zaměstnancem ve směně.
Přispívající faktor: nástup osoby řídící drážní vozidlo vlaku Ex (SC) 516 na výkon práce (směnu) pod vlivem alkoholických nápojů, ve stavu střední opilosti.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

Drážnímu úřadu:

• přijetí opatření, které zajistí, aby:
◦ vlastníci a provozovatelé drah železničních nadále v maximální možné míře rozšiřovali traťovou část vlakového zabezpečovače evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS.
Minimálně na síti TEN-T pak Drážní inspekce doporučuje co nejdříve a co nejsouvisleji implementovat evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS úrovně L2 umožňující mód „Plný dohled“ (Full Supervision) a tento plný dohled v maximální možné míře využívat tak, aby i výchozí vlaky míjely odjezdová nebo cestová návěstidla dopraven již v tomto režimu;
◦ jízda drážních vozidel byla na infrastruktuře vybavené traťovou částí vlakového zabezpečovače evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS realizována v maximálním možné míře s aktivní mobilní částí vlakového zabezpečovače evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS v příslušném módu;
◦ byl minimalizován takový způsob obsluhy mobilní části vlakového zabezpečovače evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS (restartování mobilní části ETCS, její přepínání do módu Izolace atp.), který by způsobil ztrátu informace o poloze, a to obecně jednak spolehlivostí zařízení, ale také technologickými
postupy provozovatelů drah a jednotnými technologickými postupy dopravců a důslednou kontrolní činností nad jejich dodržováním;
• přijetí opatření, které do doby provozu vlaků pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zajistí doplnění chybějící bezpečnostní pojistky (prvku) v podobě výpravčího, jenž v minulosti vypravoval vlak s přepravou cestujících stojící v prostoru určeném pro nástup a výstup cestujících návěstí „Odjezd“ (písemným rozkazem, telekomunikačním zařízením nebo ústním rozkazem), buďto technickým opatřením nebo jiným způsobem, přičemž za stávajícího systému provozování dráhy a drážní dopravy se jako nejvýhodnější
a nejsnadněji proveditelné jeví ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky rozšíření znění vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, o povinnost osoby řídící vlakový doprovod u vlaku s přepravou cestujících nebo první osoby vlakového doprovodu od předního čela vlaku dát osobě řídící drážní vozidlo (dále také strojvedoucí) návěst „Souhlas k odjezdu“ až po splnění jedné z níže uvedených podmínek, tedy poté, kdy:
◦ se pohledem nebo jiným způsobem (např. dotazem u osoby řídící drážní vozidlo) přesvědčila, že příslušné hlavní návěstidlo platné pro odjezd konkrétního vlaku dovoluje svou návěstí jízdu vlaku, nebo
◦ dotazem u osoby řídící drážní vozidlo zjistila, že jízda vlaku kolem hlavního návěstidla nedovolujícího svou návěstí jízdu vlaku byla provozovatelem dráhy dovolena jiným způsobem, a to vč. stanovených podmínek, nebo, že osoba řídící drážní vozidlo dostala od osoby řídící drážní dopravu v dané dopravně svolení k posunu (např. pro popotažení vlaku nebo pro přestavení vlaku formou posunu), nebo
◦ dotazem u osoby řídící drážní vozidlo ověřila způsob dovolení jízdy vlaku kolem příslušného hlavního návěstidla v případě, kdy jeho návěstní znaky nejsou z prostoru určeného pro výstup a nástup cestujících z jakéhokoliv důvodu viditelné, a to vč. provozovatelem dráhy stanovených podmínek,

tedy, aby ověření, zda provozovatel dráhy dovolil jízdu (odjezd) daného vlaku, provedla vedle strojvedoucího také další odborně způsobilá osoba dopravce (člen doprovodu vlaku), čímž bude vytvořena bezpečnostní pojistka, jež sníží riziko chyby (omylu) strojvedoucího.

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události


'