EN Česky

Vznik události: 22.09.2021 10:11
Popis události: vypadnutí vlakvedoucího z vnějších dveří služebního oddílu motorového vozu za jízdy vlaku Os 11451.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, břeclavské záhlaví železniční stanice Boří les, km 85,285.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 11451).
Následky: 1 usmrcený;
celková škoda 0 Kč.
Bezprostřední příčina: neočekávané otevření vnějších dveří služebního oddílu motorového vozu za jízdy vlaku Os 11451.
Přispívající faktor: nedostatečná kontrola a údržba vnějších dveří služebního oddílu motorového vozu mající za následek jejich nevyhovují technický stav, který se projevil uzavřením dveří takovým způsobem, že rozdíl mezi správně uzavřenými a neuzavřenými dveřmi nebyl lidským okem postřehnutelný.
Systémová příčina: postupy kontroly a údržby pro zajištění odpovídajícího technického stavu motorových vozů řady 854 nestanovovaly mezní parametry zámkového a zajišťovacího mechanismu vnějších dveří služebního oddílu.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
1. v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijetí opatření, které zajistí u dopravce České dráhy, a. s.:
• stanovení kontrol a jejich parametrů při údržbě vnějších dveří služebního oddílu u motorových vozů řady 854, stanovení mezních limitů pro vysouvací západky mechanismu těchto dveří a evidenci těchto kontrol do konce životnosti těchto motorových vozů;
• stanovení způsobu kontroly dveří vlakovou četou při nástupu na směnu na motorovém voze řady 854 a zajištění prokazatelného seznámení vlakových čet s těmito postupy;
2. v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijetí opatření, které u dopravců v České republice, kteří provozují motorové vozy s obdobným konstrukčním řešením vnějších dveří služebního oddílu, zajistí provádění přísnějších kontrol těchto dveří a jejich evidování. Jedná se dnes již o historické motorové vozy zejména řad 820, 850 a 851 výrobce Vagónka Tatra Studénka (včetně nástupnických organizací);
3. předání výše uvedeného 2. bodu bezpečnostního doporučení všem držitelům a provozovatelům motorových vozů řad 820, 850 a 851 výrobce Vagónka Tatra Studénka (včetně nástupnických organizací) mimo Českou republiku prostřednictvím Sítě národních bezpečnostních orgánů při Agentuře Evropské unie pro železnice.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'