EN Česky

Vznik události: 19.5.2022 07:54
Popis události: újma na zdraví zaměstnance provozovatele dráhy při opravě poškozeného trakčního vedení (trolejového drátu) elektrickým výbojem, který vznikl v souvislosti s jízdou vlaku Os 5005
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, železniční stanice Kolín, 1. obvod osobního nádraží, staniční kolej č. 101a, výměnné pole mechanického/elektrického dělení provozovatelem dráhy označené jako ÚO 441, km 348,152.  
Místem propojení napájeného úseku s vypnutým (odpojeným) úsekem trakčního vedení sběračem vlaku Os 5005 byl úsekový dělič č. 54 nacházející se v trakčním vedení v prostoru mezi výhybkami č. 134 a 139 středního zhlaví 1. obvodu seřaďovacího nádraží železniční stanice Kolín.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 5005).
Následky: 1 osoba utrpěla újmu na zdraví;
celková škoda 746 Kč.
Bezprostřední příčina: • jízda drážního vozidla vlaku Os 5005 se zdviženým sběračem přes úsekový dělič č. 54 v železniční stanici Kolín, a s tím související propojení úseku trakčního vedení pod napětím s odpojeným úsekem trakčního vedení bez napětí, kde byly v daný okamžik prováděny práce na zařízení – trakčním vedení (opravě poškozeného trolejového drátu nad staniční kolejí č. 101a), zapříčiněná řetězcem závad, kdy:
◦ vedoucí prací Správy elektrotechniky a energetiky Praha zahájil práce na zařízení – trakčním vedení nad staniční kolejí č. 101a, aniž by z požadovaného pracovního místa oznámil traťovému dispečerovi 114 Centrálního dispečerského  pracoviště Praha požadavek práce na zařízení a sjednal s ním podmínky práce na zařízení, 
◦ samostatný elektrodispečer ED3 Správy elektrotechniky a energetiky Praha nezpravil pokynem o zákazu jízdy drážních vozidel po staničních kolejích č. 100, 101, 101a a i ze staničních kolejí 103 až 109 železniční stanice Kolín traťového dispečera 114 Centrálního dispečerského pracoviště Praha přímo, nýbrž přes prostředníka – provozního dispečera PD1 Centrálního dispečerského pracoviště Praha, který při přijetí pokynu, jenž nemohl provést a vykonat, žádnou námitku nevznesl, což mělo za následek zkreslení daného pokynu,
◦ samostatný elektrodispečer ED3 Správy elektrotechniky a energetiky Praha nedal traťovému dispečerovi 114 Centrálního dispečerského pracoviště Praha pokyn (ani přes prostředníka) o zákazu jízdy elektrického hnacího drážního vozidla se zdviženým sběračem po staniční koleji č. 1d a přiléhající části středního zhlaví 1. obvodu seřaďovacího nádraží železniční stanice Kolín, jejíž trakční vedení bylo elektricky spojeno s trakčním vedením v místě práce na zařízení – trakčním vedení nad staniční kolejí č. 101a;
• nesprávné zajištění trakčního vedení v místě práce na zařízení – trakčním vedení (opravě poškozeného trolejového drátu nad staniční kolejí č. 101a železniční stanice Kolín).
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijetí opatření, které zajistí u provozovatele dráhy Správy železnic, státní organizace:
úpravou znění vnitřního předpisu „SŽDC E6 Předpis pro činnost elektrodispečinků“, ve znění platném v době vzniku MU, případně dalších souvisejících vnitřních předpisů, usměrnění struktury pokynů dávaných samostatným elektrodispečerem, tzn. dispečerského příkazu, ale také pokynů týkajících se podmínek pro jízdy drážních vozidel elektrické trakce a dalších nutných dopravních opatření, a to jejich přesným definováním a rámcovým určením obsahu sdělení, případně určením pevné struktury obsahu sdělení (závazným slovním zněním).

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události

 

'