EN Česky

Vznik události: 9.11.2022 20:14
Popis události: nedovolená jízda posunového dílu za hlavní (odjezdové) návěstidlo s návěstí zakazující jízdu a následná srážka s vlakem Nex 55530.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, železniční stanice Mělník, staniční kolej č. 10, odjezdové návěstidlo S10 v km 371,637.
Místo srážky posunového dílu s vlakem Nex 55530 se nacházelo v km 371,477 v obvodu výhybky č. 11.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
ČD Cargo, a. s. (dopravce vlaku Nex 55530 a posunového dílu).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 105 400 Kč.
Bezprostřední příčina: • nedovolený posun za hlavní (odjezdové) návěstidlo S10 s návěstí „Stůj“, kterému předcházelo:
◦ nezjištění návěstního znaku návěstidla S10 přímo strojvedoucím taženého posunového dílu, přestože bylo z jeho stanoviště možné se několika způsoby přesvědčit o jeho návěsti;
◦ nedostatky v komunikaci mezi strojvedoucím taženého posunového dílu a vedoucím posunové čety při zjišťování návěstního znaku návěstidla S10 přes prostředníka, které vyústily v uvedení taženého posunového dílu do pohybu na nesprávný pokyn, a pokračování v jízdě za návěstidlo S10, přestože strojvedoucímu nebyla z uvedeného pokynu známa jeho návěst;
◦ neoprávněné vydání pokynu k uvedení taženého posunového dílu do pohybu vedoucím posunové čety strojvedoucímu posunového dílu bez sjednání posunu s výpravčím a bez udělení svolení k posunu.
Příčinami pokračování nehodového děje (srážky) bylo: • pokračování strojvedoucího taženého posunového dílu v jízdě více než 150 m za návěstidlo S10 pouze na základě pokynu „povytáhni“, který jej k takové jízdě neopravňoval;
• nesledování volnosti postavené vlakové cesty pro vlak Nex 55530 a nezabránění ohrožující jízdě posunového dílu signalistou St. 1.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijetí opatření, které zajistí u provozovatele dráhy Správa železnic, státní organizace:  
◦ upravit znění předpisu SŽ D1 tak, aby při posunu s posunovou četou v případě sunutého posunového dílu povinnosti strojvedoucího ve smyslu § 35 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 173/1995 Sb. nebyly přenášeny výhradně na zaměstnance v čele posunového dílu;
◦ upravit znění předpisu SŽ D1 ve věci podmínky pro udělení pokynu k uvedení posunového dílu do pohybu vedoucím posunové čety;
◦ upravit znění předpisu SŽ D1 ve věci definice jízdy podle rozhledových poměrů. 
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'