EN Česky

Vznik události: 27.6.2022 09:56
Popis události: újma na zdraví (úraz elektrickým proudem z trakčního vedení) zaměstnance cizího právního subjektu, nacházejícího se v pracovním koši železničního kolejového jeřábu.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Česká Třebová – Praha-Libeň, železniční stanice Pardubice hl. n., kostěnické zhlaví, spojovací kolej mezi výhybkou č. 12 a č. 20, km 304,966.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy a objednatel stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“);
Elektrizace železnic Praha a. s. (dopravce posunového dílu a cizí právní subjekt, společník zhotovitele stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“).
Následky: 1 zraněný;
 celková škoda 13 788 Kč.
Bezprostřední příčina: zahájení práce cizího právního subjektu v době elektricky nezajištěného pracoviště a nedodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnance v pracovním koši železničního kolejového jeřábu pod napěťově provozovanou částí trakčního vedení;
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události

'