EN Česky

Počet mimořádných událostí, usmrcených a zraněných osob se vrátil na hodnoty před začátkem pandemie covidu. V roce 2022 zemřelo na všech dráhách 249 osob, což odpovídá hodnotám z let 2019 a 2020. Více než čtyři pětiny usmrcených jsou však lidé, kteří v rozporu se zákonem vstoupili do kolejí, kde je usmrtil přijíždějící vlak. Zatímco v letech 2020 a 2021 zaznamenala Drážní inspekce celkově nižší počty mimořádných událostí, v minulém roce se jejich počet přiblížil stavu v letech 2017 až 2019. V porovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu počtu mimořádných událostí o více než 16 %. Současně s nárůstem počtu mimořádných událostí se zvýšil počet usmrcených osob o téměř 21 % a počet zraněných o necelá 4 %.

DI_MU_2022.png DI_nasledky_2022.png

Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo na dráhách tramvajových, trolejbusových, lanových a v metru, konkrétně 3 214, což je téměř o 20 % více než v roce předcházejícím. Na železnici (vyjma metra) vzrostl celkový počet mimořádných událostí v porovnání s rokem 2021 o 10 % a celkový počet usmrcených osob o 21 %. Počet zraněných při mimořádných událostech na železnici se naproti tomu o 4 případy (2 %) snížil.

Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem (chůze po trati, přecházení kolejí mimo přejezd), přičemž v roce 2022 byl počet střetů vlaku s osobou vyšší v porovnání s rokem 2021 o 26 %, což mělo vliv i na vyšší počet usmrcených při těchto nehodách, kterých evidujeme rovných 200, tedy o téměř 23 % více než v roce 2021.

DI_osoby_2022.png

K nárůstu počtu mimořádných událostí došlo i na železničních přejezdech, kde Drážní inspekce v roce 2022 evidovala celkem 166 střetnutí (o 6 více než v roce 2021). Ačkoliv nárůst počtu mimořádných událostí byl o necelá 4 %, tak celkový počet usmrcených při mimořádných událostech na železničních přejezdech vzrostl o téměř 28 % na 37. Ještě více se pak zvýšil počet zraněných, a to o téměř 32 %.

DI_prejezdy_2022.png

I v roce 2022 pokračoval nastolený trend zvyšujícího se počtu nedovolených jízd (tj. nedovolených jízd drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu), nicméně v porovnání s předchozím rokem nebyly tyto mimořádné události s tak tragickými následky. Zatímco v roce 2021 zemřeli při těchto událostech 4 lidé a dalších 60 jich bylo zraněno, tak v roce 2022 zemřel jeden člověk (strojvedoucí) a 9 osob bylo zraněno. Z hlediska dlouhodobých rozborů okolností vzniku těchto mimořádných událostí Drážní inspekce zjistila, že za většinou mimořádných událostí, kdy dojde k projetí návěstidla zakazujícího jízdu, stojí pochybení nebo omyl strojvedoucího, jinými slovy nepozornost.

DI_nedovolene_2022.png

Drážní inspekce vždy na začátku každého měsíce aktualizuje zveřejněná statistická data za předchozí období. Tato data jsou veřejnosti přístupná a jejich použití není nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění jsou data rozlišena na statistické výstupy dle jednotlivých krajů. Všechna tato data jsou dostupná na webu Drážní inspekce v sekci Mimořádné události → Statistiky mimořádných událostí.

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a příslušnými prováděcími vyhláškami.

V Praze dne 4. 1. 2023

Mgr. Martin Drápal, v. r.
mluvčí Drážní inspekce
mobil: 736 521 000
email: mluvci@dicr.cz

'