EN Česky

DRÁŽNÍ INSPEKCE – JMÉNEM BEZPEČNOSTI NA DRAHÁCH
Drážní inspekce  vznikla 1. ledna 2003 u stanovením zákona  č. 77/2002 Sb. a svou činnost  úspěšně zahájila jako jedna  z prvních institucí tohoto typu v Evropské unii. Posláním Drážní inspekce je analyzovat bezpečnost drah a drážní dopravy v  České republice, upozorňovat na potenciální rizika a navrhovat přijetí účinných opatření. Přitom se opírá o výsledky šetření mimořádných událostí a  státního dozoru. Ten Drážní inspekce provádí jako jeden z velmi důležitých nástrojů vyhodnocování rizik a prevence nehod u více než 900 tuzemských i  zahraničních provozovatelů působících v  České republice.
Specifické a vysoce odpovědné poslání na  území celého státu vykonává na pět desítek vrchních inspektorů.
Dlouhodobým cílem Drážní inspekce je zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech drahách v  České republice (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky). Velký důraz klade na zjišťování příčin a okolností vzniku mi mořádných událostí a nedostatků ohrožujících bezpečnost provozování dráhy nebo dráž ní dopravy. V případě zjištěných závad Drážní inspekce provozovatelům ukládá opatřen í vedoucí k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, které ohrožují bezpečnost, a kontroluje jejich plnění. Při těchto  činnostech Drážní  inspekce sleduje a vyhodnocuje technický  stav infrastruktury a drážních  vozidel,  zda systém organizace provozu odpovídá bezpečnostním předpisům a jestli je tento systém dodržován zúčastněnými subjekty i jednotlivci.
Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2005 ke stažení

'