EN Česky

PÁTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Rok 2007 byl pro Drážní inspekci (DI) svou náročností srovnatelný s prvním rokem existence, tj. rokem 2003. Úkolem instituce bylo nejen pokračovat v úkolech stanovených národní   i   evropskou   legislativou,   ale   současně   napravovat   vše,   co   bylo   způsobeno destabilizací instituce v roce 2006.
Situace   na   DI   se   po   zásadních   personálních   výměnách   na   klíčových   pozicích stabilizovala   po   nástupu   „staronového“   vedení   v  říjnu   2006.   Za   značného   úsilí   byly obnoveny všechny mezinárodní kontakty i pozice DI mezi partnery v České republice.   Během  rekordně krátké  doby  roku  2007  byly napraveny  nedostatky   personální a mzdové a začalo se znovu pracovat  na zastavených  projektech v  oblasti prevence i vnitřní činnosti DI. Byly dokončeny procesy budování instituce, zejména v technickém dovybavení a efektivitě většiny administrativních úkonů, a zprovozněna nová databáze mimořádných událostí. Současně byly zahájeny práce na dokončení centrální databáze státních dozorů, která by měla více zefektivnit práci zaměstnanců DI, a učiněny první kroky k opětovné realizaci jazykového vzdělávání zaměstnanců.
V   roce   2007   se   Drážní   inspekce vrátila   do   pozice   jednoho   z   lídrů národních   vyšetřovacích   orgánů v Evropské   unii.   Zúčastnila   se   řady jednání Evropské železniční agentury ve Francii,   konference o   šetření   nehod v drážní dopravě v Londýně, aktivně se spolupodílela   na   přípravě   seminářů vyšetřovatelů z německy mluvících zemí v Mnichově a Budapešti  a v listopadu hostila historicky první jednání zástupců Evropské železniční agentury v sídle DI. Výkon  státního dozoru ve věcech drah (SD)  a systém realizace prevence na dráhách v zájmu investigace potenciálních rizik a předcházení mimořádným událostem byl v průběhu  roku  na  srovnatelné úrovni a  po  období  celého  roku  byl  prováděn  účelně a s poukazem   na   reálná   bezpečnostní   rizika   v   provozu.   Hlavní   důraz   byl   kladen   na neoznámený státní dozor, který byl opět obnoven v závěru roku 2006 a který má základní význam pro prevenci a analýzu skutečného stavu v provozu.
V oblasti  mimořádných  událostí (MU)  byl  kladen důraz na  šetření závažných případů, a to v duchu základních evropských principů, kterými je nezávislost šetření, jeho objektivita, otevřenost a důslednost, s cílem předcházet nehodám a zvyšovat bezpečnost na dráhách. Z   analýzy   vývoje   nehodovosti   na   dráhách,   vlastních   poznatků   ze   šetření   MU, zkušeností DI, ale i ze spolupráce s veřejností jednoznačně vyplynula nezpochybnitelná role prevence, která je účinná pouze tehdy, je­li prováděna kontinuálně, systémově a bez jakéhokoliv omezování – zejména výkonem neoznámeného státního dozoru, 24 hodin denně. Svědčí o tom i nejnižší počet nehod na přejezdech a počet usmrcených osob od vzniku DI.
V březnu se DI prostřednictvím časopisu Hurá zaměřila na děti, kterým formou her, křížovek a doplňovaček připomněla rizika vyplývající z nezodpovědného chování v okolí dráhy.   V   letních   měsících   DI   připravila  sérii   dvanácti   motivů,   kterými   všem   lidem vzkázala, aby se zamysleli nad svým chováním a přehodnotili, zda několik ušetřených minut   má   pro   ně   větší   cenu   než   zdraví   nebo   dokonce   život.   Tato   kampaň   byla prezentována na  stovkách billboardů  po celé České republice i v ostatních médiích a byla námětem nástěnných kalendářů na rok 2008. Na podzim pak DI ve spolupráci s Železnicemi Slovenské republiky připravila film s názvem Řidič – postrach přejezdů, který je v první řadě určen do všech autoškol v ČR a který varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, jemuž se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Osvěta a prevence byla tímto způsobem a v takové míře dělána poprvé v historii DI.   Vše   instituce   dokázala   zajistit   pomocí   plného   nasazení   pouze   vlastními   silami a s omezenými finančními i lidskými zdroji.
V  personální oblasti  se i při nevyjasněné a podhodnocené systemizaci podařilo koncem   roku   2007   ukončit   stabilizační   fázi   zaměřenou   na   zkvalitňování   personálního obsazení   a   postupné   snižování   vysoké   počáteční   frekvence   obměny   zaměstnanců. Vedení začalo podporovat další odborné vzdělávání zaměstnanců, které je nezbytné pro dlouhodobou schopnost DI naplňovat své poslání a komunikovat se všemi partnerskými institucemi včetně zahraničních.
Překážkou   v   rozvoji   instituce   ovšem   nadále   zůstal   nedostatečný   počet zaměstnanců. Vzhledem k neustále se rozšiřujícím povinnostem vyplývajícím z měnících se   právních   norem,   hlavně   z   novely   zákona   č. 266/1994   Sb.,   o dráhách,   a   vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, by se tento nevyhovující stav měl změnit. Výchova dostatečného množství odborníků a optimalizace jejich věkové struktury je pro šetření mimořádných událostí a výkon státního dozoru nepostradatelná a zásadní.
Drážní   inspekce   měla   na   konci   roku   2007   stanoven   počet   55   zaměstnanců. Skutečný   počet   zaměstnanců   byl   54,   průměrný   přepočtený   počet   zaměstnanců činil 53 zaměstnance. Drážní inspekci tak scházeli min. dva odborníci, a to na pracovištích v Ostravě a Praze. Pokud už potenciální uchazeči splňovali kritéria potřebná pro práci vrchních inspektorů, práce pro ně vzhledem k náročnosti nebyla zajímavá s ohledem na
finanční ohodnocení.
. Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2007 ke stažení

'