EN Česky

ŠESTÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní inspekce (DI) je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a vykonává státní dozor na dráhách. Jako národní vyšetřovací orgán je nezávislá na jakémkoli provozovateli  dráhy  nebo drážní dopravy i na regulačním orgánu v odvětví drah. Svou činnost zahájila 1. ledna 2003 jako jedna z prvních institucí tohoto typu v Evropské unii.
Rok 2008 byl pro Drážní inspekci  podobně obtížný jako rok 2006 a v mnohém jej připomínal.   DI   čelila   soustavnému   zpochybňování   výsledků   své   práce,   své   nezávislosti, odbornosti   i samotné   role   v   systému   provozování   drah   a   drážní   dopravy,   především v souvislosti s vývojem šetření jedné z největších kauz tohoto roku i historie DI – mimořádné události v Moravanech.  Navzdory obtížné situaci i obrovskému a účelovému tlaku, kterému byla   instituce   dlouhodobě   vystavena   (nejrůznější   snahy   o   „slučování“   s   dalším   úřadem, vyhlášení výběrového řízení na post generálního inspektora, požadavky na „usměrňování“ její činnosti apod.) dokázala DI v plném rozsahu plnit své poslání, hájit zájmy veřejnosti v oblasti bezpečnosti na dráhách a obstát nejen v rovině odborné, ale také v rovině institucionální. DI byla podpořena ze strany Evropské železniční agentury (ERA) i evropských vyšetřovacích orgánů, médií, laické i odborné veřejnosti.
Šetření mimořádných událostí (MU) bylo prováděno za účelem objektivního zjištění příčin a okolností vzniku MU, a to zejména u nehod závažnějšího charakteru, příp. nehod, které za jiných okolností mohly vést k závažné nehodě. Šetřeny, popř. průběžně dozorovány, byly také nehody a ohrožení, u nichž existoval předpoklad, že výsledky přinesou důležité poznatky pro bezpečnost drah jako celku.
V oblasti výkonu státního dozoru ve věcech drah (SD) byl hlavní důraz kladen hlavně na tematické a namátkové státní dozory, které mají základní význam pro prevenci nehod a analýzu skutečného stavu bezpečnosti provozu. Po období celého roku byly SD prováděny účelně a s důrazem na jevy, znamenající reálná bezpečnostní rizika pro provoz. Mezi nejvýznamnější mezinárodní  aktivity  DI patřila  organizace historicky  prvního jednání pracovní skupiny ERA mimo její sídlo ve Francii – na půdě DI v České republice a organizace   mezinárodního   zasedání   skupiny   národních   vyšetřovacích   orgánů   německy mluvících zemí.
V   roce   2008   Drážní   inspekce   pokračovala   v   otevřené   a vstřícné odborné komunikaci a zastávala roli prvotního zdroje informací o mimořádných událostech a o prevenci nehod na dráhách. Její mediální aktivity byly prezentovány jako ukázková spolupráce složky státní správy s médii.
Ve   snaze   snížit   nehodovost   na   dráhách   DI   realizovala několik  preventivních kampaní.  Šlo zejména o projekt  Hurá na   cesty  určený žákům   2.   tříd,   který   rozeslala   do   všech základních škol v České republice, a o film Řidič – postrach přejezdů,   distribuovaný   do   autoškol.   Dále   natočila   nový preventivní snímek  Hazardéry železnice zabíjí a dvakrát se aktivně účastnila také projektu Preventivní vlak. Klíčovými  faktory   pro  další rozvoj  instituce  zůstaly  nízký počet 55 systemizovaných míst a na trhu práce dlouhodobě nekonkurenceschopná úroveň odměňování odborných specializovaných zaměstnanců. . Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2008 ke stažení

'