EN Česky

SEDMÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní   inspekce  je  správní úřad   a   svou   činnost   zahájila   1.   ledna   2003 ustanovením   zákona   č.   77/2002   Sb.   jako   organizace  nezávislá   na   všech   státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán. 
Prvořadým úkolem Drážní inspekce je zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí  s cílem zabránit jejich opakování. Ačkoliv v roce 2009 nepatrně narostl počet mimořádných událostí na 4 198, tak usmrcených osob (221) na dráhách bylo nejméně od roku 2003. Drážní inspekce v rámci předcházení vzniku mimořádných událostí dává provozovatelům bezpečnostní doporučení, která jsou závazná a na základě kterých jsou provozovatelé povinni přijmout vlastní opatření. Od roku 2006 Drážní inspekce vydala 92 bezpečnostních doporučení.
Drážní inspekce v roce 2009 provedla  1419 preventivních  státních   dozorů.   Systematickou a důslednou   kontrolou   vedla   provozovatele   drah a drážní dopravy ke zvyšování bezpečnosti provozu. V roce 2009 kladla Drážní inspekce opět hlavní důraz na  namátkové   státní   dozory   (753),   které   jsou stěžejní   při   odhalování   potenciálních   rizik a nedostatků   v   reálném   provozu.  Kromě   výkonu preventivních státních dozorů věnovala v roce 2009
Drážní   inspekce   zvýšenou   pozornost  tématickým   státním   dozorům  zaměřeným   na železniční přejezdy, viditelnost návěstidel a návěstí, kontrolu rychlosti tramvají. Drážní inspekce neustále vyhodnocuje poznatky z provedených státních dozorů a podle toho svou činnost optimalizuje tak, aby vedle rutinní prevence cíleně kontrolovala rizikové jevy. Během roku 2009 Drážní inspekce provedla státní dozor na 529 železničních přejezdech, při   nichž   zjistila  137   nedostatků,   což   odpovídá   nárůstu   podílu   počtu   zjištěných nedostatků na jednom železničním přejezdu oproti předchozímu roku o 200 %. 
Drážní inspekce v roce 2009 pokračovala v preventivních kampaních započatých v předchozích   letech:  Řidič   –   postrach   přejezdů,  HURÁ   na   cesty,  série   dvanácti motivů preventivní kampaně z roku 2007. V průběhu roku 2009 byl oficiálně představen film   z   dílny   Drážní   inspekce  Hazardéry   železnice   zabíjí.  K   prezentaci   tohoto   filmu využívala své webové stránky, na kterých je film volně ke stažení, a také s ním byla veřejnost   seznámena   na   preventivních   akcích,   kterých   se   Drážní   inspekce   účastnila: Preventivní vlak nebo Týden mobility. Drážní inspekce se stala partnerem akce Držte se!  na   železničním   zkušebním   okruhu   ve   Velimi,   která   byla   zaměřena   na   simulaci reálných situací zapříčiněných nezodpovědným chováním v okolí železnice a byla určena především   pro   novináře,   jenž   získané   informace   dále   šířili   mezi   laickou   i   odbornou veřejnost. 
V roce 2009 patřila Drážní inspekce ČR ke špičce mezi evropskými nezávislými vyšetřovacími orgány. V zájmu prohlubování odbornosti se zúčastnila vysoce ceněných odborných seminářů zaměřených na problematiku bezpečnostně orientovaného šetření nehod pořádaných Kanadským vyšetřovacím orgánem (TSB) přímo v Kanadě, kam byla  Drážní inspekce jako jedna z mála zahraničních účastníků  pozvána. Drážní inspekce pokračovala v činnosti pracovních skupin v rámci  Evropské železniční agentury  (ERA). Spolupracovala na přípravě nové celoevropské databáze nehod ERAIL, do které byly převzaty  některé  unikátní  prvky  databáze  Drážní  inspekce.  V  roce  2009  byla Drážní inspekce mezi zeměmi zařazených do projektu, jehož cílem je ověření nově vytvořené klasifikace příčin mimořádných událostí. 
Rok   2009   byl   na   Drážní   inspekci   velice   náročný   i   po   stránce   vnitřní činnosti. V tomto   roce   padlo   finální   rozhodnutí   ohledně   pozice  generálního   inspektora  Drážní inspekce. Staronový generální inspektor Mgr. Roman Šigut byl s účinností od 1. května 2009   vládou   opět   jmenován   do   funkce   generálního   inspektora   Drážní   inspekce. Jmenování proběhlo na základě původního výběrového řízení z roku 2007, kdy byl jako nejvhodnější   kandidát   na   post   generálního   inspektora   doporučen   právě   Mgr.   Roman Šigut. 
V   návaznosti   na   již   dokončené   etapy   proběhla další   fáze  elektronizace   administrativy, především   zavedením   elektronického   vedení docházky, byla spuštěna  elektronická databáze státních dozorů  a probíhal vývoj a přípravy na spuštění Centrální spisové služby. Nová databáze státních   dozorů   byla   vrchními   inspektory   sice rozporuplně   přijata,   ale   její   zavedení   přineslo snížení   pracnosti,   zlepšení   přehlednosti,   lepší dostupnost   statistických   dat   a   analýzy   trendů a usnadnilo spolupráci a výměnu informací mezi zaměstnanci Drážní inspekce. Rok 2009 byl opět poznamenán velkou fluktuací zaměstnanců Drážní inspekce.
Tentokrát se na zvýšené fluktuaci podepsala destabilizace, způsobená ohlášením snížení systemizace od 1. 1. 2010 o dva zaměstnance a připravovaným záměrem na zrušení, respektive sloučení Drážní inspekce. Ke změnám docházelo jak na klíčových pozicích ve vedení   Drážní   inspekce,   tak   na   postech   vrchních   inspektorů.   Drážní   inspekce   se v průběhu celého roku vypořádávala s nedostatkem zaměstnanců, což se projevovalo na   jejich   extrémním   vytížení.  V   oblasti   personální   měla   Drážní   inspekce   systemizaci pouhých 55 zaměstnanců, ale ani v roce 2009 se ji nepodařilo 100 % naplnit během celého  roku, a  to především  z platových  důvodů.  Všech  55 míst se po  zdlouhavém a náročném výběru kvalifikovaných lidí podařilo obsadit a za odešlé zaměstnance získat odpovídající   náhradu,   a   tím   ulehčit   práci   dlouhodobě   přetížených   zaměstnanců,   aby následně o 2 místa Drážní inspekce počátkem roku 2010 přišla, přestože by měla mít vzhledem k rozsahu agendy naopak až o 9 zaměstnanců více. 
Ve druhé polovině roku 2009 se na Ministerstvu dopravy připravoval projekt na zrušení, respektive sloučení Drážní inspekce s Ústavem pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. Cílem projektu měla být údajná úspora zaměstnanců ve státní správě. Vznik  podobného projektu byl pro Drážní inspekci šokující a především nebylo jasné, proč byly vybrány zrovna tyto organizační složky a proč se má bourat instituce,  která svou širokou působností a specifickými podmínkami České republiky, kterými jsou jedna   z   nejhustší železniční  sítě   na   světě,   enormní   počet   stanic,   přejezdů,   drážních vozidel, při systemizaci pouhých  55  zaměstnanců  zvládá všechny povinnosti, které jí ukládá zákon a svou činností a metodikou inspiruje celou Evropu. Navíc nově vzniklá instituce by, alespoň dle předloženého konceptu, šetřila pouze závažné nehody, kterých je každý rok méně než 10 zejména kvůli legislativnímu požadavku na velmi vysokou škodu, a další nehody  (především srážky a vykolejení)  či ohrožení, která by za změněných podmínek mohla vést ke vzniku závažné nehody, by se z kapacitních důvodů vůbec neřešila, čímž by se Česká republika dobrovolně vzdala nezávislého šetření a spoléhala by  se  na  objektivnost  šetření  zainteresovaných  provozovatelů,  avšak  zároveň  by  tím porušila přístupové závazky vůči Evropské unii. Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2009 ke stažení

 

'