EN Česky

OSMÝ ROK ČINNOSTI DRÁŽNÍ INSPEKCE

Drážní   inspekce  je  správní úřad   a   svou   činnost   zahájila   1.   ledna   2003 ustanovením   zákona   č.   77/2002   Sb.   jako   organizace  nezávislá   na   všech   státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Z pohledu Evropské unie je Drážní   inspekce   vnímána   jako   národní   vyšetřovací   orgán   pro   nezávislé šetření mimořádných událostí na dráhách. 
Posláním   Drážní   inspekce   je   analyzovat  bezpečnost   drah   a   drážní   dopravy v České   republice,   upozorňovat   na   potencionální   rizika   a   navrhovat   přijetí   patřičných účinných   opatření.   Při   této   činnosti   vychází   Drážní   inspekce   z   výsledků šetření mimořádných   událostí   a   vykonaných   státních   dozorů.   Dlouhodobým   cílem   Drážní inspekce   je   pak   zlepšování   stavu   v   oblasti   mimořádných   událostí   na   všech   dráhách v České   republice   a   zajištění   bezpečného   provozování   dráhy   a   drážní   dopravy.   Do působnosti   Drážní   inspekce   tak   spadají   nejen   všechny   dráhy   definované   zákonem o dráhách (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky), ale zároveň i více než 750 provozovatelů dráhy nebo drážní dopravy. Zodpovědnou a náročnou práci vykonává na Drážní inspekci na čtyři desítky vrchních inspektorů. 
Velký důraz klade Drážní inspekce na zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí. V roce 2010 nepatrně stoupl počet mimořádných událostí na 4 394 a   současně   došlo   k  nárůstu  počtu  usmrcených  při těchto událostech na 250, což je nejvíce od roku 2006.
Stejně   jako   v   letech   předchozích,   tak   i   v   roce   2010 využívala Drážní inspekce svého postavení a v rámci zvýšení bezpečnosti na drahách doplňovala závěrečné zprávy   k   mimořádným   událostem   bezpečnostními doporučeními, na základě kterých jsou provozovatelé povinni přijmout opatření eliminující možnosti   vzniku   a   opakování   mimořádných   událostí.   Od   roku   2006   doplnila bezpečnostním doporučením celkem 38 závěrečných zpráv.  V roce 2010 provedla Drážní inspekce téměř dva tisíce (1   953)  preventivních   státních   dozorů.   Výkonem státního   dozoru   vedla   Drážní   inspekce   provozovatele drah a drážní dopravy ke zvyšování bezpečnosti provozu. Maximální   důraz   byl   kladen   na   výkon   namátkového státního   dozoru,   kterým   Drážní   inspekce   odhalovala potencionální   rizika   a   nedostatky   v   reálném   provozu. V rámci výkonu preventivních státních dozorů věnovala v roce   2010   Drážní   inspekce   zvýšenou   pozornost tématickým státním dozorům zaměřeným na historické jízdy drážních vozidel, provozování drah v zimním období nebo výlukovou činnost na dráhách.  Drážní   inspekce   vyhodnocovala   poznatky   z provedených   státních   dozorů   a podle toho svou činnost optimalizovala tak, aby vedle rutinní prevence cíleně kontrolovala rizikové jevy. 
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2010 se Drážní inspekce účastnila tradičních preventivních akcí Preventivní vlak, Týden mobility, Bezpečné léto, které byly   zaměřeny   na   bezpečný   pohyb   osob   v   okolí železnice,   případně   na   bezpečnost   v   místech   křížení dráhy   a   pozemní   komunikace.   Během   roku spolupracovala   Drážní   inspekce   na   několika preventivních   materiálech,   jež   byly   zpracovány   jako audiovizuální   nebo   tištěné   médium.   V   rámci   lepší informovanosti   a   přehlednosti   doznal   změn   web   Drážní   inspekce   (http://www.dicr.cz),
který byl v průběhu roku aktualizován a stal se jedním z prostředků, které Drážní inspekce využívala k informování o aktuální situaci na dráhách. 
Činnost Drážní inspekce se neomezuje pouze na území České republiky, ale svou důležitou roli hraje i na půdě Evropské železniční agentury (ERA). Mimo své povinnosti vyplývající   ze   členství   v   ERA   se   Drážní   inspekce   zúčastnila   několika   zasedání,   kde diskutovala se zástupci ostatních členských zemí o drážní problematice. Drážní inspekce několikrát upozornila na možné budoucí problémy a na logické kroky např. v oblasti klasifikace příčin MU nebo v postupech při rozhodování o šetření mimořádných událostí. Při své práci narazila Drážní inspekce i na problematiku chybných výkladů některých pojmů uvedených ve Směrnici ES/49/2004 a na chybné překlady do ostatních jazyků. Na tyto problémy vzniklé s překlady směrnice Drážní inspekce upozornila a  žádala jejich nápravu. 
V   rámci   pokračující   elektronizace   administrativy a vyšší   efektivní   práce   na   Drážní   inspekci   byla   na počátku roku 2010 spuštěna centrální spisová služba, která   umožnila   rychlejší   a   jednotné   předávání dokumentů   mezi   jednotlivými   zaměstnanci   Drážní inspekce   sídlícími   v   různých   městech,   on­line   řídící kontrolu,   kdy   vedoucí   zaměstnanci   mají   nepřetržitý dohled nad prací svých podřízených, dále zjednodušila archivaci důležitých dokumentů a přispěla k větší ekologičnosti instituce, když díky jejímu používání ubylo papírové agendy vedené standardní papírovou cestou. Během roku 2010 se Drážní inspekce intenzivně vypořádávala s novými a připravovanými právními předpisy z oblasti účetnictví a majetku. V této souvislosti byl veškerý nepotřebný (poškozený) majetek dle zákona nabídnut jiným organizačním složkám státu a poté za odhadní   cenu   i   zájemcům   z   řad   veřejnosti.   Drážní   inspekce   tak   hospodaří   pouze s majetkem, který nezbytně potřebuje k výkonu činností stanovených jí ve zřizovací listině.

Rok   2010   byl   poznamenán  velkou   fluktuací zaměstnanců   Drážní   inspekce.
Kritické   byly   především   začátek   a   konec   roku,   kdy   se   Drážní   inspekce   potýkala s nedostatkem   kvalifikovaných   zaměstnanců,   respektive   jí   byla   z   nařízených úsporných důvodů ještě více snížena systemizace. V rámci zavedení úsporných opatření muselo být od prosince zrušeno šest pracovních pozic, čímž byl znatelně snížen již tak nízký (podhodnocený) počet zaměstnanců na Drážní inspekci, v kombinaci se snižováním platů. Snížením systemizace už tak extrémně přetížených zaměstnanců Drážní inspekce, kteří plní své povinnosti za relativně nízké finanční ohodnocení, které je nesrovnatelné s  nabídkami soukromého sektoru, respektive státem vlastněných společností, kam často zaměstnanci   Drážní   inspekce   odcházejí,   se   dá   očekávat   dopad   na   objem   (rozsah) odborné činnosti   Drážní   inspekce.  Nucený   odchod   zaměstnanců   však   nebyl   jediným úsporným opatřením, která byla Drážní inspekce dotlačena zavést. Jedním z prvních bylo omezení počtu pohotovostních pracovišť v nočních hodinách a o víkendech ze čtyř na dvě, a tím  prodloužení doby dojezdnosti na místo mimořádné události, prodloužení doby obnovení provozu a zvýšení tlaku na vrchní inspektory sloužících pohotovosti.
. Výroční zpráva Drážní inspekce za rok 2010 ke stažení

'