o Drážní inspekci

Představení Drážní inspekce

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Má celkem 48 zaměstnanců v pěti městech České republiky (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, České Budějovice).

Drážní inspekce jako správní úřad vznikla 1. ledna 2003 ustanovením zákona č. 77/2002 Sb. Svou činnost zahájila jako jedna z prvních institucí tohoto typu v Evropské unii. Z pohledu Evropské unie je Drážní inspekce vnímána jako národní vyšetřovací orgán.

Drážní inspekce provádí státní dozor ve věcech drah u více než 750 provozovatelů drah nebo drážní dopravy a zjišťuje příčiny mimořádných událostí u všech tuzemských i zahraničních provozovatelů působících v České republice. Toto specifické a vysoce odpovědné poslání vykonává na čtyři desítky vrchních inspektorů pokrývajících svou činností celé území státu.

Poslání Drážní inspekce

Dlouhodobým cílem Drážní inspekce je zlepšování stavu v oblasti mimořádných událostí na všech dráhách v České republice (železnice, metro, tramvaje, trolejbusy, lanovky).

Hlavním smyslem činnosti instituce je předcházení mimořádným událostem.

V rámci jejich prevence Drážní inspekce:

  1. zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě,
  2. zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy,
  3. vyhodnocuje vývojové trendy nehodovosti na drahách a přijímá opatření ke zlepšení situace.

Při těchto činnostech Drážní inspekce sleduje a vyhodnocuje:

  1. technický stav infrastruktury a drážních vozidel,
  2. zda systém organizace provozu odpovídá bezpečnostním předpisům,
  3. dodržování tohoto systému jednotlivci.

Preventivní státní dozor

Drážní inspekce v zájmu předchízení mimořádných událostí provádí namátkové státní dozory ve věcech drah zaměřené na určitou činnost, oblast nebo rizikový jev, kdy z důvodu objektivity není žádoucí předchozí vyrozumění kontrolovaného subjektu.

Zjistí-li Drážní inspekce při výkonu státního dozoru nedostatky, vyzve provozovatele dráhy či drážní dopravy, aby je ve stanoveném termínu odstranil. Současně o tom informuje příslušný drážní správní úřad, který provozovateli činnost povolil. Ten ve vážných případech na základě podnětu Drážní inspekce zahájí správní řízení, které může vést až k zastavení činnosti provozovatele.

Drážní inspekce neustále vyhodnocuje poznatky z provedených státních dozorů a podle toho svou činnost optimalizuje a zefektivňuje. Jejich zaměření se v průběhu let zpřesňuje na rizikové jevy.

Za dobu své existence Drážní inspekce včasným zásahem již několikrát zabránila přímému ohrožení bezpečnosti drážní dopravy.

Šetření mimořádných událostí

Zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí je prvořadým úkolem Drážní inspekce. Při šetření Drážní inspekce zjišťuje příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob. U méně závažných případů Drážní inspekce zjišťuje příčinu tak, že vykonává dozor nad správností šetření provozovatele.

Na místě mimořádné události vrchní inspektor Drážní inspekce zajišťuje skutečnosti potřebné pro vyšetřování a dohlíží nad tím, jak provozovatelé postupují při svém vlastním šetření. Přitom garantuje správnost postupu v zájmu objektivního zjištění příčiny.

Na základě poznatků z nehod Drážní inspekce ukládá provozovatelům preventivní opatření k předcházení mimořádným událostem a dává doporučení drážnímu správnímu úřadu. Ten k nim přihlíží při vydávání povolení, osvědčení a licencí.

Spolupráce s partnery

Drážní inspekce spolupracuje s krajskými komisemi, které rozdělují finanční prostředky určené ke zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů. Na základě svých poznatků doporučuje lokality, kde je zvýšení úrovně zabezpečení nejvíce žádoucí.

Nejintenzivněji Drážní inspekce komunikuje s Drážním úřadem. Předává mu informace o nedostatcích zjištěných pří výkonu státního dozoru na dráhách a bezpečnostní doporučení plynoucí ze závěrů šetření mimořádných událostí.

Svými praktickými poznatky přispívá Drážní inspekce k legislativní činnosti Ministerstva dopravy. Upozorňuje na existující nedostatky, navrhuje jejich řešení a vyjadřuje se k připravovaným právním předpisům. Po přijetí evropské směrnice o bezpečnosti železnic zpracovala rozsáhlou analýzu identifikující rozpory mezi touto směrnicí a tuzemskou legislativou.

Drážní inspekce vznikla 1. ledna 2003 a svou činnost musela zahájit okamžitě, bez času na organizační přípravu. Tato okolnost zásadně ovlivnila formování celé instituce a přinesla řadu cenných zkušeností. Vybavena těmito poznatky komunikuje Drážní inspekce se zahraničními partnerskými institucemi a aktivně sleduje jejich zakládání v dalších zemích Evropské unie.

Nahoru