EN Česky

Drážní inspekce (DI) vykonala ve středu 21. května státní dozor ve věcech drah u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., na dráze speciální (metro). Dozor probíhal současně na všech trasách metra a na ředitelství podniku.

V provozu metra prováděla DI namátkové kontroly na přítomnost alkoholu u strojvedoucích a na kontrolu jejich průkazů způsobilosti – oprávnění řídit vlaky metra. Dále se zaměřila na funkčnost systémů zajišťujících bezpečnost cestujících a na úplnost záchranného vybavení souprav metra.

U žádného z kontrolovaných strojvedoucích nebylo zjištěno požití alkoholu před jízdou ani během ní. Všechny prověřované soupravy byly řádně vybaveny lékárničkami první pomoci i hasicími přístroji. Rovněž během zkoušek blokování odjezdu vlaku s otevřenými dveřmi, síly stisku dveří, nouzového otevírání dveří, nouzového osvětlení vagónů a účinku nouzové brzdy DI u těchto souprav neshledala žádné závady.

Na ředitelství dopravního podniku byl státní dozor zaměřen především na plnění povinností vlastníka dráhy, provozovatele dráhy a dopravce, zejména na dodržování podmínek stanovených právními předpisy pro bezpečný provoz metra (úřední povolení, vnitřní předpis o provozování dráhy a o odborné způsobilosti osob, licence k provozování dopravy, doklady o prováděných pravidelných prohlídkách a měřeních dráhy, průkazy způsobilosti souprav a jednotlivých zabezpečovacích a napájecích zařízení, evidence osob oprávněných řídit soupravy metra včetně jejich zdravotní způsobilosti). DI dále prozkoumala vnitřní předpisy dopravního podniku týkající se problematiky nehod (ohlašování, zabezpečení předlékařské první pomoci).

Při výkonu státního dozoru Drážní inspekcí nebyly zjištěny závažné závady a nedostatky v bezpečnosti provozování metra v Praze.

V Praze dne 22. května 2003


Mgr. Jan Kučera, v. r.        
tiskový mluvčí Drážní inspekce

 

'