EN Česky

Drážní inspekce provedla ve čtvrtek 21. srpna 2003 státní dozor ve věcech drah na vlečce ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany. Státní dozor byl zaměřen především na plnění povinností vlastníka dráhy, provozovatele dráhy a dopravce a dodržování podmínek stanovených právními předpisy v zájmu bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy.

Během státního dozoru provedli vrchní inspektoři Drážní inspekce namátkovou kontrolu některých úseků vlečkového kolejiště a kontrolovali stav a funkčnost přejezdových zabezpečovacích zařízeních na vlečce. Dále Drážní inspekce kontrolovala základní dokumenty potřebné k provozování vlečky (úřední povolení, vnitřní předpis o provozování dráhy a o odborné způsobilosti osob, licence k provozování dopravy, doklady o prováděných pravidelných technických prohlídkách a měřeních dráhy, průkazy způsobilosti drážních vozidel, evidence osob oprávněných řídit hnací vozidla včetně jejich zdravotní způsobilosti).

Při výkonu státního dozoru Drážní inspekcí nebyly zjištěny závažné závady a nedostatky ohrožující bezpečné provozování vlečky vedoucí do Jaderné elektrárny Dukovany.

Drážní inspekce jako nezávislý národní orgán vykonává na všech drahách (železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních – metro) pravidelný státní dozor a zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost. V případě nehody se zabývá také zjišťováním příčin, stanovuje odpovědnost a dozoruje, aby dopravce každou událost vyšetřil v souladu se zákonem a přijal opatření předcházející vzniku nehod.

V Praze dne 28. srpna 2003

Mgr. Jan Kučera, v. r.        
tiskový mluvčí Drážní inspekce

 

'