EN Česky

Vznik události: 31. 10. 2021, 2:35 h
Popis události: srážka hnacího drážního vozidla jedoucího jako posun mezi dopravnami pro uvázlý vlak Pn 62054 s tímto vlakem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, traťová kolej č. 2 Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína, km 6,758.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
ČD Cargo, a. s. (dopravce posunu mezi dopravnami č. 858011 a vlaku Pn 62054).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 513 310 Kč.
Bezprostřední příčina: nezastavení posunu mezi dopravnami č. 858011 před stojícím hnacím drážním vozidlem uvázlého vlaku Pn 62054 v důsledku nepoužití pískovacího zařízení osobou řídící drážní vozidlo posunu mezi dopravnami č. 858011 pro zabránění smyku kol při brzdění v místě sníženého součinitele adheze a pro odvrácení hrozícího nebezpečí (srážky).
Přispívající faktor: snížení součinitele adheze potřebného pro zastavení posunu mezi dopravnami na traťové koleji č. 2 Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína nánosem rozježděného biologického materiálu (listí) na temenech hlav obou kolejnicových pásů, při spolupůsobení atmosférické vlhkosti v době vzniku mimořádné události.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• v rámci své činnosti jako národního bezpečnostního orgánu přijetí opatření, které zajistí:
◦ do doby realizace výcviku, školení a ověření praktické schopnosti osob řídících drážní vozidlo na simulátorech adekvátně řešit i situace, které mohou nastat při sníženém součiniteli adheze potřebného pro rozjezd nebo zastavení drážních vozidel u dopravců vždy před příchodem období s častým výskytem sníženého součinitele adheze potřebného pro rozjezd a zastavení drážních vozidel (zhoršených adhezních podmínek), zapříčiněného opadaným listím v kombinaci s atmosférickou vlhkostí, prokazatelné upozornění osob řídících drážní vozidlo na příchod daného období a s tím související připomenutí správného způsobu jízdy při brzdění (technologii obsluhy brzdového a pískovacího zařízení) za podmínek sníženého součinitele adheze,
◦ do doby realizace níže uvedeného doporučení u dopravců, kteří pro zkvalitnění výcviku a školení osob řídících drážní vozidlo používají simulátor drážního vozidla pro získání a udržení návyků správného způsobu jízdy, aby při výcviku a školení těchto osob na simulátorech byly také simulovány jízdy na spádu (klesání) pro uvázlý vlak za podmínek sníženého součinitele adheze potřebného pro zastavení drážních vozidel;
• ve spolupráci s Ministerstvem dopravy vytvoření právního rámce a systému, jímž bude rozsah a obsah znalostí a dovedností a postupů nezbytných k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla na dráze železniční, kategorie celostátní a regionální, rozšířen o ověření praktické schopnosti osoby řídící drážní vozidlo na lokomotivním simulátoru adekvátně řešit i situace, které mohou nastat jen zřídka, a to vč. jízdy a zejména brzdění při sníženém součiniteli adheze potřebného pro rozjezd nebo zastavení. 
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
'