EN Česky

Vznik události: 18. 8. 2017, 10.42.50 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 3130 se silničním motorovým vozidlem – osobním automobilem na železničním přejezdu.m.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální „Vratimov – Valašské Meziříčí, železniční stanice Pržno, železniční přejezd P7385, v km 104,994.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 3130);
řidička silničního motorového vozidla.
Následky: 1 osoba usmrcena;
celková škoda 342 600 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P7385 v době, kdy se k němu blížil vlak Os 3130 a byla dávána světelná a zvuková výstraha přejezdovým zabezpečovacím zařízením.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nerespektování světelné výstrahy, dávané dvěma červenými střídavě přerušovanými světly a zvukové výstrahy, dávané charakteristickým přerušovaným zvukovým signálem nezáměnného významu, přejezdového zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P7385 řidičkou osobního automobilu;
nepočínání si řidičky osobního automobilu před železničním přejezdem P7385 zvlášť opatrně.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
v souladu se zněním předchozího doporučení „Vydání bezpečnostního doporučení“ č. j.: 877/2012/DI, ze dne 14. 11. 2012, a po něm následujících doporučení stejného či obdobného znění, dále v obecném zájmu usilovat,
z důvodu zajištění maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy a účastníků provozu na pozemních komunikacích, o zvyšování úrovně zabezpečení železničních přejezdů tak, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních přejezdů, nejen těch zařazených do evropského železničního
systému, už bylo projektováno, instalováno a schvalováno pouze přejezdové zabezpečovací zařízení světelné doplněné závorovými břevny;
v návaznosti na již vydaná bezpečnostní doporučení, doplnění železničního
přejezdu P7385 zabezpečeného v současné době světelným zabezpečovacím
zařízením, o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží
pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na
světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'