EN Česky

Vznik události: 8. 8. 2017, 0.56.15 h.
Popis události: vykolejení dvou tažených drážních vozidel za jízdy taženého posunového dílu, který v železniční stanici Bohumín jel od hlavního (cestového) návěstidla Lc98a, kam přijel jako vlak Pn 49259.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, trať č. 780 00 „Bohumín – Prosenice“, železniční stanice Bohumín (obvod Bohumín-Vrbice), výhybka č. 606, km 273,159.
Zúčastněni:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
ČD Cargo, a. s. (dopravce taženého posunového dílu a vlaku Pn 49259);.

TSL Silesia, Sp. z o. o. (odesílatel/nakládající/přepravce zboží loženého v tažených drážních vozidlech taženého posunového dílu a vlaku Pn 49259).

Následky: bez újmy na zdraví zúčastněných osob;
celková škoda 267 584 Kč.
Bezprostřední příčina: ztráta svislé kolové síly levého kola 1. nápravy, ve směru jízdy vlaku, předního podvozku taženého drážního vozidla CZ-ČDC 31 54 5958 849-9 Eas107.13 v důsledku nerovnoměrně naloženého nákladu a závad
v geometrických parametrech koleje ve výhybce č. 606 železniční stanice Bohumín (obvod Bohumín-Vrbice).
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina:

nerovnoměrné rozložení nákladu přes celou ložnou plochu vysokostěnného taženého drážního vozidla CZ-ČDC 31 54 5958 849-9 Eas107.13, následkem čehož byl překročen nejvýše přípustný poměr hmotnosti mezi levými a pravými koly náprav;
závady v převýšení koleje PK a zborcení koleje ZK ve výhybce č. 606 železniční stanice Bohumín (obvod Bohumín-Vrbice).

Systémová příčina: zvolený způsob nakládky sypaného zboží – práškového koncentrátu železné rudy na ložnou plochu vozových skříní vysokostěnných tažených drážních vozidel řady Eas, který neumožňoval kontrolu správného
(rovnoměrného) rozložení nakládaného zboží, a to nejen v průběhu nakládání, ale i po jeho ukončení;
neprovedení kvalitní úpravy výškové polohy koleje v rámci údržbových prací ve výhybce č. 606 železniční stanice Bohumín (obvod Bohumín- Vrbice) před vznikem mimořádné události, mající za následek narůstání
vad v geometrických parametrech koleje.
Bezpečnostní doporučení:

Drážnímu úřadu:
přijetí vlastního opatření směřujícího ke stanovení těch udržovacích prací, po kterých pro zajištění stability koleje, a to zejména stability koleje ve výhybce a v bezstykové koleji, je nezbytné provést kvalitní úpravu směrového a výškového uspořádání koleje nasazením strojní linky nebo automatické strojní podbíječky
a jejich zapracování do technologických postupů provozovatele dráhy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Současně v rámci své pravomoci působit na ostatní provozovatele drah železničních, aby obdobným způsobem stanovili a do vlastních technologických postupů zapracovali udržovací práce, po kterých pro zajištění stability koleje a zejména pak stability koleje ve výhybce a v bezstykové koleji je nezbytné provést
kvalitní úpravu směrového a výškového uspořádání koleje nasazením strojní linky.
přijetí vlastního opatření směřujícího k přehodnocení postupů dopravců v nákladní přepravě, a to nejen v České republice (prostřednictvím Sítě národních bezpečnostních orgánů při Evropské železniční agentuře), při provádění prohlídek drážních vozidel před jejich zařazením do vlaku tak, aby odborně způsobilé osoby dopravce vykonávající prohlídku mohly prostřednictvím staveb, technických zařízení nebo pomůcek k tomu určených (z kontrolních plošin, ramp, teleskopickými inspekčními zrcátky apod.) zjistit nesprávné naložení a zajištění nákladu uvnitř přepravní jednotky – na ložné ploše vozové skříně vysokostěnného taženého drážního vozidla, pro následné uplatnění postupů obsažených v „Nakládací směrnice UIC, Kodex pro nakládku a zajištění
nákladu na vozidlech v železniční nákladní dopravě, Svazek 1, Zásady“, spočívajících v odmítnutí převzetí zásilky dopravcem, není-li tato nakládací směrnice odesílatelem/nakládajícím dodržena.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'