EN Česky

Vznik události: 17.08.2009 16:11
Popis události: újma na zdraví cestujících vozidla dráhy tramvajové (dále jen tramvaje typu K2R.03)
Dráha, místo: dráha tramvajová, elektrizovaná, se jmenovitým napájecím napětím 600 V stejnosměrných, úsek mezi zastávkami Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří, linka č. 2
Zúčastněni: Dopravní podnik města Brna, a. s., provozovatel dráhy a dopravce (dále jen provozovatel)
Následky: újma na zdraví dvou cestujících
škoda nevznikla
Bezprostřední příčina: bezprostřední příčinou vzniku mimořádné události (dále jen MU) byl elektrický zkrat, způsobený dotykem části rámu sběrače pod napětím a chráněné části větrací klapky
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: zásadní příčinou bylo nesprávné seřízení ovládacího mechanismu větrací klapky v důsledku absence postupu seřízení v technologických postupech provozovatele tramvaje pro údržbu a opravy tramvají (provozovateli tramvaje nebyla předána bezpečnostní informace o důležitosti a způsobu seřízení ovládacího mechanismu)
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: 1. provozovateli rekonstruovaných tramvají Dopravnímu podniku města Brna, a. s., zapracovat do vnitřní směrnice pro údržbu a opravy tramvají způsob seřízení ovládacího mechanismu první větrací klapky u tramvají typu K2R.03;
2. Drážnímu úřadu zvážit postoupení výše uvedeného opatření ostatním provozovatelům tramvají stejného typu;
3. zhotoviteli Pars nova, a. s., Šumperk (dále jen zhotovitel), vydat organizační opatření k zajištění předávání všech bezpečnostně významných informací, vztahujících se k provozu, údržbě a prohlídkám jím vyráběných, opravovaných a rekonstruovaných drážních vozidel.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'