EN Česky

Vznik události: 01.09.2009 16:10
Popis události: srážka posunu mezi dopravnami se stojícím, uvázlým vlakem Os 3613 v km  24,886.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Mikulovice st. hr. – Hanušovice, km 24,886, mezi železničními stanicemi Horní Lipová a Ostružná.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);
České dráhy, a. s. (dopravce).
Následky: újmu na zdraví utrpělo 11 osob.
Celková zjištěná škoda vzniklá v důsledku mimořádné události činí 1.681.956,50 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolená jízda posunu mezi dopravnami za kilometr povolené jízdy stanovené pokynem provozovatele dráhy v písemném všeobecném rozkaze pro posun mezi dopravnami.
Přispívající faktor: upřednostnění ústní informace osobou řídící drážní vozidlo posunu mezi dopravnami o přibližné poloze uvázlého vlaku Os 3613, mající pouze informativní charakter, před jednoznačným a srozumitelným pokynem daným obsahem písemného všeobecného rozkazu pro posun mezi dopravnami, kterým byla jízda posunu mezi dopravnami dovolena do km 24,900. 
Zásadní příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci:
• do technologických postupů obsažených ve vnitřních předpisech provozovatele dráhy doplnit postup, pokyn pro případ nutného dalšího pohybu drážního vozidla za kilometrickou polohu povolené jízdy posunu mezi dopravnami uvedenou v pokynu provozovatele dráhy.

 Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, a dopravci České dráhy, a. s.:
• do technologických postupů, obsažených ve vnitřních předpisech provozovatele dráhy a dopravce, doplnit postup, pokyn zakazující při jízdách posunu mezi dopravnami pro uvázlý vlak přepravovat cestující.

Drážní inspekce současně doporučuje příslušnému správnímu úřadu, kterým je Drážní úřad, přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace výše uvedených bezpečnostních doporučení i u jiných provozovatelů drah a dopravců na dráhách železničních v České republice.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

 

'