EN Česky

Vznik události: 10.11.2009 11:10
Popis události: střetnutí posunového dílu s nákladním automobilem na přejezdu s následnou srážkou s odstaveným hnacím drážním vozidlem a vykolejením prvního spouštěného vozu přes nákladní automobil
Dráha, místo: železniční přejezd v km 0,070 dráhy-vlečky Kamenolom Zárubka, zaústěné do dráhy celostátní Havlíčkův Brod – Pardubice v km 57,898 výhybkou Z1, mezi železničními stanicemi Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi.
Zúčastněni: Českomoravský štěrk, a. s. (dále jen ČMŠ, a. s.), se sídlem: Mokrá 359, 664 04 Mokrá (vlastník dráhy-vlečky);
Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost (dále jen ČMC, a. s.), se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá (provozovatel dráhy-vlečky);
OKD, Doprava, akciová společnost, se sídlem Nádražní 93, 702 62 Ostrava 1 (dopravce);
Správa železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (provozovatel dráhy celostátní);
České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha
1 (operátor provozovatele dráhy celostátní).
Následky: 1 osoba usmrcena (řidič nákladního automobilu)
škoda na infrastruktuře: 35 000,- Kč
škoda na drážních vozidlech: 225 000,- Kč
škoda na silničním vozidle: 60 000,- Kč
celková škoda: 320 000,- Kč
Bezprostřední příčina: 1) spouštění vozů přes železniční přejezd bez přejezdového zabezpečovacího zařízení, který nebyl zabezpečen odborně způsobilou osobou;
2) neupřednostnění drážní dopravy na úrovňovém křížení dráhy s pozemní komunikací. 
Přispívající faktor: nedodržení technologických postupů pro obsluhu dráhy tím, že při jízdě na vlečkové koleji s rozhodným spádem 16 ‰ bylo s vozy posunováno bez přivěšeného hnacího vozidla
Zásadní příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'