EN Česky

Vznik události: 30. 7. 2017, 17.13 h.
Popis události: střetnutí vlaku Os 27714 s osobním automobilem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Zadní Třebaň – Lochovice, železniční přejezd P558 v km 25,744 mezi dopravnou D3 Hostomice pod Brdy a železniční stanicí Lochovice.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku Os 27714);
řidič osobního automobilu.
bilu.
Následky: 1 usmrcený;
celková škoda 574 400
Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd v době, kdy byla dávána světelná (dvěma červenými střídavě přerušovanými světly) i zvuková výstraha přejezdového zabezpečovacího zařízení a kdy se k železničnímu přejezdu blížil vlak.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: jednání řidiče osobního automobilu před železničním přejezdem, při kterém si nepočínal zvlášť opatrně a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet;
nerespektování výstražného signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení řidičem osobního automobilu.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
vzhledem ke skutečnosti, že na železničním přejezdu P558 došlo již v roce 2010 a 2016 ke střetnutí vlaků se silničními motorovými vozidly, a rovněž ke skutečnosti, že železniční přejezd P558 je dvoukolejný, navrhuje Drážní inspekce Drážnímu úřadu zahájit s provozovatelem dráhy jednání o změně zvýšení způsobu
zabezpečení tohoto železničního přejezdu, tj. doplnění přejezdového
zabezpečovacího zařízení závorovými břevny, která z hlediska optické a fyzické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na výstražný signál přejezdového zabezpečovacího zařízení;
v návaznosti na již dříve Drážní inspekcí vydaná bezpečnostní doporučení k problematice bezpečnosti na železničních přejezdech (č. j. 877/2012/DI a po něm následujících doporučení stejného či obdobného znění), přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění jejich realizace, za účelem zvyšování úrovně zabezpečení
železničních přejezdů
a předcházení mimořádným událostem, z důvodu, že na železničních přejezdech zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor dochází dlouhodobě k největšímu počtu střetnutí vlaků se silničními motorovými vozidly a s nejhoršími následky.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'