EN Česky

Vznik události: 17. 4. 2018, 12.33 h.
Popis události: střetnutí vlaku R 1246 s osobním automobilem.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Zdice – Protivín, železniční přejezd P558 v km 94,654 mezi železničními stanicemi Zdice a Lochovice.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku R 1246);
řidič osobního automobilu.
Následky: 1 usmrcená osoba;
celková škoda 362 650 Kč.
Bezprostřední příčina: nedovolené vjetí osobního automobilu na železniční přejezd P558 v době, kdy se k němu blížil vlak R 1246 a byla dávána světelná a zvuková výstraha přejezdovým
zabezpečovacím zařízením.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: • nerespektování světelné a zvukové výstrahy přejezdového zabezpečovacího zařízení řidičem osobního automobilu;
• jednání řidiče osobního automobilu před železničním přejezdem, kde si nepočínal zvlášť opatrně.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
• přijetí vlastního opatření směřujícího k zajištění realizace všech Drážní inspekcí již dříve vydaných bezpečnostní doporučení určených ke zvyšování úrovně
bezpečnosti nebo předcházení vzniku mimořádných událostí na železničních přejezdech, aby při rekonstrukcích a modernizacích tratí, železničních přejezdů, už
bylo projektováno, instalováno a schvalováno pouze přejezdové zabezpečovací zařízení světelné doplněné závorovými břevny;
• vzhledem k opakování obdobných mimořádných událostí s tragickými následky na železničním přejezdu P558 zabezpečeného v současné době světelným
zabezpečovacím zařízením, kdy v období od 30. 7. 2017 do 17. 4. 2018 došlo již ke 3 obdobným mimořádným událostem s úmrtím řidičů, přijetí opatření, které
urychleně zajistí doplnění železničního přejezdu P558 o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční
přejezd při jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'