EN Česky

Vznik události: 12. 8. 2017, 5:55 h.
Popis události: srážka HDV vlaku R 1261 s překážkou (stromem spadlým přes traťovou kolej) s následným vykolejením.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Jaroměř Liberec, mezi žst. Mostek a Bílá Třemešná, km 64,176.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce vlaku R 1261).
Následky: bez zranění;
celková škoda 455 609 Kč.
Bezprostřední příčina:

narušení průjezdného průřezu traťové koleje překážkou – spadlým kmenem stromu, který rostl v obvodu dráhy v dopadové vzdálenosti průjezdného průřezu traťové koleje.

Přispívající faktor: povětrnostní podmínky – silný vítr;
vnitřní hniloba stromu;
nevyhodnocení dřevin (vyšší zeleně) rostoucích v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy v dopadové vzdálenosti průjezdného průřezu traťové koleje jako zdroj ohrožení bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy.
Zásadní příčina:

nezjištění a neodstranění zdroje ohrožení bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy v obvodu dráhy, kterou tvořil strom v dopadové vzdálenosti průjezdného průřezu traťové koleje.

Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: Ministerstvu dopravy České republiky v součinnosti s příslušnými ministerstvy
a Drážním úřadem:
Iniciovat změnu ustanovení zákonů č. 266/1994 Sb., o dráhách, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), tak,
aby vlastníci a správci pozemků v ochranném pásmu dráhy měli zákonnou povinnost udržovat stromy a keře v takovém stavu a výšce, aby svým pádem neohrozily provozování dráhy ani její součásti a neomezily bezpečnost a plynulost dopravy na dráze, a zároveň, aby tato povinnost byla zákonem vymahatelná například sankcí při nedodržení této povinnosti.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'