EN Česky

Vznik události: 27. 7. 2017, 17.31 h.
Popis události: vykolejení vlaku Pn 68253 na staniční koleji č. 3 v železniční stanici Novosedly.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie regionální, Břeclav – Znojmo, železniční stanice Novosedly, staniční kolej č. 3, km 117,280.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
ČD Cargo, a.s. (dopravce vlaku Pn 68253);
Následky: celková škoda 159 827 Kč.
Bezprostřední příčina: jízda vlaku po koleji v nevyhovujícím technickém stavu, kdy došlo po zatížení koleje k překročení mezních provozních odchylek rozchodu koleje.
Přispívající faktor: opakované překračování provozních a mezních provozních odchylek převýšení koleje do výrazně záporných hodnot v místě vykolejení a jeho okolí, kdy vnější (vodící) kolejnicový pás oblouku byl níže než vnitřní, což vedlo k růstu nedostatku převýšení a většímu zatěžování vnějšího kolejnicového pásu odstředivou silou působící při jízdě plně ložených drážních vozidel.
Zásadní příčina:

nevyhovující technický stav dřevěných pražců (vnitřní hniloba) a z toho plynoucí zhoršená držebnost upevňovadel, nezajišťující již udržení rozchodu koleje ve stanovených mezích;
opakované nezjištění problému s překračováním parametru převýšení koleje do záporných hodnot v místě vykolejení a jeho okolí z důvodu použitého způsobu měření a hodnocení parametrů převýšení koleje;
nepřijetí odpovídajících opatření k zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy v rámci kontrolní činnosti nezjištěny a neodstraněny závady v překračování provozních a mezních provozních odchylek převýšení, změny rozchodu a rozchodu koleje.

Systémová příčina: nezajištění vyhodnocování, resp. nezjišťování skutečných hodnot celkového převýšení koleje při měření měřicím vozíkem Krab, a to v důsledku nezadání potřebných vstupních dat koleje před měřením.
Bezpečnostní doporučení: Drážnímu úřadu:
1) zajistit vlastním opatřením, aby na dráhách železničních měření hodnot celkového převýšení koleje měřicími prostředky, a tím i výsledné výstupy byly nezkreslené a vždy jednoznačné tak, aby bylo bezpečně zajištěno, že na základě těchto výstupů a jejich vyhodnocení bude možné veličinu převýšení koleje správně posoudit, dodržet tak žádoucí standard údržby, nebo učinit případná opatření v souvislosti s předcházením mimořádným událostem;
2) zajistit vlastním opatřením, aby příslušní provozovatelé dráhy bezodkladně, nejpozději do poloviny roku 2019, jasně stanovili postupy vyhodnocování výstupů z měření a postupy práce pro všechny zaměstnance, kterých se daná problematika týká, a prokazatelné proškolili zaměstnance pracující s výstupy z měřicího vozíku Krab.

 

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'