EN Česky

 

Vznik události: 7.6.2022 17:19
Popis události: poškození trakčního vedení za vjezdu vlaku Nex 53742 do železniční
stanice Otrokovice s následným požárem zařízení infrastruktury dráhy.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Přerov – Břeclav, železniční stanice Otrokovice, napajedelské záhlaví, mechanicko/elektrické dělení provozovatelem dráhy označené jako ÚO 411, km 154,109.
Místem poškození zabezpečovacího zařízení jsou železniční stanice Otrokovice a Tlumačov a traťový úsek Otrokovice – Tlumačov.
Zúčastněni: Správa železnic, státní organizace (provozovatel dráhy);
PKP CARGO INTERNATIONAL a. s. (dopravce vlaku Nex 53742).
Následky: bez újmy na zdraví osob;
celková škoda 45 635 222 Kč *).
*) Výše škody ke dni 25. 4. 2023, přičemž se dle vyjádření provozovatele dráhy navyšuje každý měsíc o 540 000 Kč.
Bezprostřední příčina: jízda hnacího drážního vozidla vlaku Nex 53742 se zdviženým sběračem v místě přikázané jízdy se staženým sběračem, zapříčiněná nerespektováním přenosného návěstidla pro elektrický provoz, které návěstilo návěst „Stáhněte sběrač“.
Příčina následného požáru zařízení infrastruktury dráhy: nevypnutí rychlovypínačů v trakční napájecí stanici Nedakonice ovlivněné příliš vysokou hodnotou nastavení jejich působení (hodnoty vypínacího proudu).
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

Úřadu vlády České republiky:
• obsahem novely Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, v platném znění, nebo jiného právního předpisu, sjednotit výše uvedeným nařízením vlády stanovené odlišné podmínky mezi zaměstnanci drážní dopravy a zaměstnanci mezinárodní drážní dopravy obsažené v:
◦ § 14, § 15b a § 15c tohoto nařízení, které stanoví dobu odpočinku,
◦ § 3 písm. f) a § 15e tohoto nařízení, které stanoví doby řízení drážního vozidla
pouze pro zaměstnance mezinárodní drážní dopravy, tak, aby nebylo rozlišováno, zda se jedná či nejedná o zaměstnance (strojvedoucího) mezinárodní drážní dopravy, protože rizika vlivu únavy, ve spojení s monotónní prací při řízení drážního vozidla a fyziologickými procesy biorytmů člověka, jsou na chování všech zaměstnanců (strojvedoucích) stejná.

Drážnímu úřadu:
• aby v rámci své činnosti vhodnými nástroji zajistil minimalizaci případů, kdy bude ze strany provozovatelů drah železničních, kategorie celostátní a regionální, nařízeno stahování sběračů drážních vozidel přenosnými návěstidly pro elektrický provoz, a to zvláště při stavbách (rekonstrukcích, modernizacích) prováděných na dráhách, kde by s touto minimalizací mělo být počítáno již v rámci přípravy dané stavby a konkrétních stavebních postupů. K tomuto účelu pak využít opatření jak čistě administrativní, tak i technická – např. vložením (dočasným vložením) úsekových děličů do sestavy trakčního vedení na vhodných místech zhlaví dopraven, tzn. do prostoru mezi výhybku kolejové spojky a první výhybku dalšího rozvětvení, která není zapojena do kolejové spojky (a naopak);
• aby vzhledem k neustálému vývoji souvisejícímu s budováním a provozováním Evropského systému řízení železniční dopravy/Evropského vlakového zabezpečovacího systému (dále jen ETCS) v České republice byly ze strany příslušných provozovatelů drah prověřeny a do budoucna aplikovány dostupné možnosti tohoto systému ve vztahu k předcházení vzniku mimořádných událostí souvisejících s nerespektováním návěstidel pro elektrický provoz, tedy především možnosti předávání informací o návěstidlech pro elektrický provoz, včetně těch přenosných, z traťové do mobilní části ETCS a jejich následné zpracování a používání (například upozornění pomocí textových zpráv na zobrazovací a ovládací jednotce mobilní části ETCS a podobná opatření).
Drážní inspekce další bezpečnostní doporučení nevydává, nicméně považuje za nutné upozornit na vhodnost nevyužívat při horizontálním umisťování (vyvazování) zkratovacích souprav stožáry návěstidel, jakkoli se jejich využití při takovémto umístění zkratovací soupravy nabízí, nýbrž přednostně využívat jiné prvky infrastruktury dráhy či podle místních podmínek zvolit jiné místo umístění soupravy, ve kterém nebude i vyvěšená zkratovací souprava zasahovat do průjezdného průřezu koleje, tak, aby se minimalizovalo riziko průrazu napětí z trakčního vedení do obvodů zabezpečovacího zařízení, a to bez ohledu na činnost rychlovypínačů, přes které jsou napájeny úseky trakčního vedení sousedící s úsekem/úseky s odpojeným napájením. 

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události

'