EN Česky

Vznik události: 2. 8. 2017, 16:28 h.
Popis události: nedovolená jízda posunového dílu kolem návěstidla Se20 v poloze zakazující jízdu a následné vjetí do postavené vlakové cesty vlaku Os 25921.
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Praha-Vysočany – Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, železniční stanice Praha hlavní nádraží, jižní zhlaví, seřaďovací návěstidlo Se20 v km 185,500.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);  
České dráhy, a. s. (dopravce posunového dílu a vlaku Os 25921).
Následky: při mimořádné události nedošlo k újmě na zdraví osob;
celková škoda 0 Kč.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti Posun zakázán strojvedoucím posunového dílu.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: zahájení posunu strojvedoucím posunového dílu bez souhlasu k posunu na nejasný pokyn vedoucího posunu při posunu bez posunové čety;
zahájení posunu bez posunové čety strojvedoucím posunového dílu bez svolení k posunu.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'