EN Česky

Vznik události: 28. 2. 2018, 8:33 h.
Popis události: nedovolená jízda sunutého posunového dílu dopravce Českomoravský cement, a.s., za návěstidlo Se42 s návěstí zakazující jízdu, srážka se zádržným pražcem a zarážedlem kusé odvratné koleje, následné vykolejení 2 nákladních vozů a jejich pád do prostoru podchodu pro pěší.
Dráha, místo: ddráha železniční, kategorie vlečka „Českomoravský cement, závod Praha Radotín“, návěstidlo Se42 v km 0,066 vlečky (km 10,204 přilehlé celostátní dráhy), zádržný pražec kusé odvratné koleje v km 0,000 vlečky (km 10,270 přilehlé celostátní dráhy).
Zúčastněni: Českomoravský cement, a.s. (provozovatel dráhy a drážní dopravy).
Následky: 1 újma na zdraví;
celková škoda 952 278,- Kč.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti Posun zakázán seřaďovacího návěstidla Se42 vedoucím posunu předmětného sunutého posunového dílu.
Přispívající faktor: nebyl Drážní inspekcí zjištěn.
Zásadní příčina: nesledování návěsti seřaďovacího návěstidla Se42 vedoucím posunu předmětného sunutého posunového dílu dle stanovených technologických postupů provozovatele
dráhy Českomoravský cement, a.s.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení: nebylo Drážní inspekcí vydáno.
Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost
'