EN Česky

Vznik události: 16.10.2009 22:46
Popis události: Nedovolená jízda vlaku Rn 50238 za hlavní návěstidlo L104 s návěstí „Stůj” a následné násilné přestavení výhybek č. 313 a č. 314 s vykolejením jednoho drážního vozidla jedním podvozkem jako důsledek srážky s vlakem Pn 61121 v železniční stanici Přerov. 
Dráha, místo: dráha železniční, kategorie celostátní, Přerov – Břeclav, železniční stanice Přerov, staniční kolej č. 402A, km 181,3384, GPS souřadnice: 49°25'50.113"N, 17°27'6.104"E.
Zúčastněni: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (provozovatel dráhy);
ČD Cargo, a. s. (dopravce).
Následky: při mimořádné události utrpěla lehkou újmu na zdraví 1 osoba (strojvedoucí vlaku Pn 61121).
Celková zjištěná škoda v důsledku mimořádné události činí 4.348.036,23 Kč. K datu vydání Zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události nebyla dopravcem ČD Cargo, a. s., skutečná výše škody vzniklá na hnacích drážních vozidlech vyčíslena.
Bezprostřední příčina: nerespektování návěsti „Stůj” odjezdového návěstidla L104 železniční stanice Přerov osobou řídící drážní vozidlo vlaku Rn 50238 s následnou nedovolenou jízdou vlaku Rn 50238 do postavené vlakové cesty pro vlak Pn 61121.
Přispívající faktor: absence technických prostředků zabezpečení, které by zabránily nedovolené jízdě vlaku za hlavní návěstidlo, které svým návěstním znakem jízdu vlaku nedovoluje.
Zásadní příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Systémová příčina: nebyla Drážní inspekcí zjištěna.
Bezpečnostní doporučení:

Provozovateli dráhy Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci:
– urychlit práce na zavedení evropského vlakového zabezpečovače „European Train Control System“ (dále jen ETCS) do provozu, a to nejen na dráhách celostátních, tvořících konvenční systém Evropského železničního systému, ale i na ostatních dráhách celostátních a regionálních, viz „Vydání bezpečnostního doporučení“, č. j.: 6-538/2009/DI-1, ze dne 18. 03. 2010.
– na tratích, kde z dlouhodobého hlediska nebude ETCS zavedeno, instalovat technické zařízení pro nouzové zastavení vlaků, jejichž bezpečnost je ohrožena při nedovolené jízdě drážního vozidla za hlavní návěstidlo.

Dopravci ČD Cargo, a. s.:
– urychlit práce na zavedení a vybavení drážních vozidel mobilní částí ETCS tak, aby při uvedení systému na příslušné trati do provozu mohla provozovaná drážní vozidla plně využívat všech funkcionalit ETCS.

V souladu s ustanovením přílohy č. 7 k vyhlášce č. 376/2006 Sb., Drážní inspekce doporučuje Drážnímu úřadu přijetí vlastního opatření, směřujícího k zajištění realizace výše uvedeného bezpečnostního doporučení.

Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné událost

 

'